Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Fylkesmannens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

Hedmark er det eneste fylket i landet som har og skal ha fast tilhold av alle de store rovdyrene brunbjørn, gaupe, jerv, kongeørn og ulv. 

Stortinget har bestemt at vi i Norge hvert år skal ha 13 ynglinger av brunbjørn, 65 ynglinger av gaupe, 39 ynglinger av jerv og 4-6 ynglinger av ulv hvorav minst 3 ynglinger skal være helnorkse. Kongeørnbestanden skal opprettholdes til 850 til 1200 hekkende par.

Hedmarks andel av dette er 3 årlige ynglinger av brunbjørn, 10 gaupeynglinger, 5 jerveynglinger og sammen med region 4 (Akershus, Oslo og Østfold) skal Hedmark ha 4-6 ynglinger av ulv, hvorav minst 3 ynglinger skal være helnorske. Kongeørnbestanden i fylket skal holdes stabil.

Fylkesmannen er også sekretariat for rovviltnemnda i region 5. Rovviltnemnda har en viktig rolle i rovviltforvaltninga.


21.06.2018

Dialogmøte om rovdyrsituasjonen i Nord-Østerdal

Kommunene i Nord-Østerdal og Fylkesmannen i Hedmark inviterte i går kveld beitenæringa, fellingslaget, faglaga i landbruket og Mattilsynet til dialogmøte på Tynset.Vakttelefon og sms-varsling

Fylkesmannens vakttelefon
Ved en skadesituasjon på husdyr/tamrein, eller ved skudd mot rovvilt under jakt ring Fylkesmannens vakttelefon:
970 29 840

Kvotetelefon
Bjørn: 948 00 525
Gaupe: 948 00 525
Jerv: 911 07 485
Ulv: 954 52 101

SMS-varsling for kvote og lisensfelling

Registrer deg her for å motta Fylkesmannens SMS-varsling og bli oppdatert om status om kvoter m.m. under pågående kvotejakt og lisensfelling. Les mer om tjenesten her.