Truede naturtyper

I Hedmark er 43 naturtyper med på Rødlista for naturtyper 2011. De fleste av disse naturtypene er knyttet til skog og våtmark. I tillegg er slåttemark, slåttemyr, kalksjøer og hule eiker de fire naturtypene i Hedmark som er utpekt som utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven.

Det er et politisk mål at mangfoldet av naturtyper i Norge skal ivaretas. Det innebærer at både artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner de enkelte naturtypene skal bevares. Hovedtrekkene i Hedmarksnaturen er kjent, og i og med at den kommunevise kartlegginga av biologisk mangfold kom i gang i 1999 vet vi mer om hvor de forskjellige naturtypene finnes.

Data fra de fleste av landets kommuner ligger nå inne i Naturbase, som er den sentrale databasen for lagring av slike data. Kartlegginga av naturtyper har i mange år foregått etter "Kartleggingshåndbok nr. 13", og det aller meste som finnes av registreringer, foreligger etter denne modellen. Nå er metodene revidert, og kartlegging skal skje i henhold til "NiN", Naturtyper i Norge. Men i mange år ennå vil det være behov for de litt eldre registreringene.

Under kartleggingen av biologisk mangfold vurderes det hvor viktig det enkelte området er, med inndeling i A-, B- og C-områder. A-områder er nasjonalt viktige, B-områder er regionalt viktige. C-områder, lokalt viktige områder, er også kartlagt.

Du kan lese mer om naturtypekartlegginga ved å klikke her.

Utvalgte naturtyper

I naturmangfoldloven er det hjemmel til å fastsette en forskrift som angir at bestemte naturtyper er utvalgte i hele eller deler av landet. 

Det er Kongen i statsråd som kan utpeke en naturtype som utvalgt naturtype dersom 

  • det er en negativ utvikling i utbredelse eller tilstand for naturtypen 
  • naturtypen er viktig for en eller flere prioriterte arter 
  • naturtypen har en vesentlig del av utbredelsen i Norge 
  • det er internasjonale forpliktelser knyttet til naturtypen

For utvalgte naturtyper gjelder det blant annet at 

  • det er en generell aktsomhetsplikt for å unngå reduksjon av naturtypenes utbredelse og forringelse av naturtypenes økologiske tilstand 
  • offentlige myndigheter skal ta hensyn til naturtypene ved tilskuddsforvaltning 
  • offentlige tillatelser til inngrep i forekomster av naturtypene forutsetter at konsekvensene er klarlagt 
  • det er meldeplikt til kommunen for jord- og skogbrukstiltak som ellers ikke krever tillatelse før det gjøres tiltak i disse naturtypene

Utvalgte naturtyper har en egen forskrift der det fremgår hvordan disse er beskyttet.

Til nå er det bestemt at naturtypene slåttemark, slåttemyr, kalksjøer, hule eiker, kalklindeskog og kystlynghei skal være utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven. Forekomsten av disse ser du i Naturbase.

Kalklindeskog  Kalklindeskog er en kravfull, varmekrevende naturtype som kun er registrert på ett område i Hamar sentrum. 

Kalksjøer  Kalksjøer er definert som innsjøer med kalsiuminnhold større eller lik 20 mg/l og med forekomst av bestemte kravfulle kransalger eller karplanter. I Hedmark er det foreløpig registrert bare én innsjø som faller inn under kalksjødefinisjonen, Stavsjøen i Ringsaker.

Hule eiker  Hule eiker kan inneholde et stort antall sjeldne og truede sopp- og insektarter. For å bli registrert som hul eik må treet enten ha en omkrets i brysthøyde på minst 200 cm eller være synlig hul og ha en omkrets på minst 95 cm. I Hedmark er det registrert 203 eiker som tilfredstiller disse kravene. Dersom du kjenner til et eiketre som tilfredsstiller kravene til hule eiker, kan du ta kontakt med Fylkesmannen for å finne ut om det er et nytt tilskudd til floraen av hule eiker i fylket.

Slåttemark  Slåttemark er åpen eller spredt tresatt eng med vegetasjon som er betinget av tradisjonell slått, og som fortsatt bærer preg av dette. 

Slåttemyr  Slåttemyr er myr med vegetasjon som er betinget av tradisjonell slått og som fortsatt bærer preg av dette.

En del slåttemarker og slåttemyrer er registrert i forbindelse med naturtypekartlegging og andre registreringer. Det er bare områder som har nasjonal eller regional verdi (A- eller B-områder) som regnes som forekomster av disse utvalgte naturtypene. Det er sannsynlig at nye forekomster av slåttemark og slåttemyr vil bli registrert i det videre arbeidet med naturtypekartlegging.

Kystlynghei Kystlyngheier er  heier som har blitt formet gjennom rydding av kratt og skog, beite, lyngbrenning og lyngslått. De mangler derfor i all hovedsak trær og domineres av dvergbusker som for eksempel røsslyng.

Flere av de utvalgte naturtypene er av en slik karakter at forekomstene trenger ulike former for skjøtsel for å opprettholde eller forbedre den økologiske tilstanden. Det er derfor etablert en egen tilskuddsordning for slik skjøtsel.


20.02.2018

Tohundreogtjue hule eiker i Hedmark

Fylkesmannen har registrert hule eiker som kan være en utvalgt naturtype.


04.12.2014

19 nye hule eiker kartlagt som utvalgt naturtype

I 2014 ble det registrert 19 nye hule eiker i Hedmark. Utvalgte naturtyper har spesiell beskyttelse etter naturmangfoldloven.


03.12.2012

Store eiker i Hedmark er kartlagt

Eikeildkjuke

Eikeildkjuke

I Hedmark er det kartlagt 170 eiker som har stammeomkrets over 200 cm eller er synlig hule. Fylkesmannen er interessert i opplysninger om store eiker som ikke er registrert.