Vierspurv

I Norge hekker vierspurv svært fåtallig i Hedmark. For vierspurv har vi i Norge en randpopulasjon av en art som har sin hovedutbredelse mot øst. Arten er relativt ny som hekkefugl i Norge.

Den norske hovedforekomsten har hele tiden vært i Hedmark. Arten har ellers hekket i Lillehammer og Toten i Oppland, Lierne i Nord-Trøndelag og i Gratangen i Troms. Særlig nordpå er arten i tillegg sett flere steder i hekketida. 

I vårt fylke ble arten først observert av Yngvar Hagen i Tenåsmarka på grensa mellom Åmot og Trysil i 1963. Det første hekkefunnet ble gjort i Våler i 1969. Mot slutten av 1970-tallet var arten blitt forholdsvis vanlig langs stilleflytende elver og bekker øst i fylket, noen steder med 1-2 territorier pr. kilometer. Etter hvert ble det klart at arten hekket fra Varaldskogen i sør til Ringsaker – Stor-Elvdal – Trysil i nord. I tillegg ble flere par funnet hekkende på Østamyra i Rendalen. Inntrykket var at veksten i bestanden flatet ut utover på 1980-tallet. Rundt 1990 ble antall hekkende par i Hedmark anslått til 50-200. 

Mange fugleinteresserte har kommet til Hedmark for å oppleve vierspurv. Fra ca. 1995 registrert fugleinteresserte at det måtte ha blitt færre av dem. Det var ikke like sikkert som før at man kunne oppleve arten på de ”faste” stedene på Finnskogen. I 2008 gjennomførte Kjetil Hansen sin masteroppgave på vierspurv. Det ble tidlig i feltregistreringene klart at arten hadde gått sterkt tilbake. Han videreførte kartleggingen de tre neste årene, og har kunnet dokumentere at tilbakegangen har akselerert i perioden. Fra 36-50 par i 2008 var nedgangen på 60 % til 15-20 par i 2011. 

Vierspurven stiller strenge krav til leveområdet. Den hekker i sumpskog med overganger til skogkledd myr, nesten alltid langs bekker og elver som slynger seg gjennom flate, myrdominerte områder. Tresjiktet består som regel av småvokst bjørk og gran, og av og til furu og gråor. Busksjiktet er oftest svakt utviklet, slik at skogen har et åpent preg. Det er typisk at skogbunnen er tuet, med vann stående mellom tuene store deler av hekketida. 

Vierspurven har status som kritisk truet på Norsk rødliste 2015. Vierspurven er i dag en av våre mest sjeldne spurvefugler.

Kontaktpersoner