Hedmarksarter

Hortulan er en sjelden fugl som finnes i Hedmark.
Hortulan er en sjelden fugl som finnes i Hedmark. (Foto: Jon Bekken)

De fleste artene vi finner i Norge vandret inn etter at isen smeltet for siste gang for ca. 10 000 år siden. Vi har relativt god oversikt over forekomsten av karplanter og virveldyr i Hedmark. Kunnskapen om moser, insekter, edderkopper og andre virvelløse dyr er langt dårligere. For enkelte grupper av sopp og lav, f.eks. kjuker og makrolav, begynner vi å få en viss oversikt over utbredelsen.

Karplantefloraen i Hedmark består av ca. 1300 arter/underarter. Av disse artene regnes 241 karplantearter som fremmede arter, det vil si arter som har kommet inn i fylket ved hjelp av mennesker etter år 1800. Av fiskearter er det påvist 22 arter, 5 arter av amfibier, 4 krypdyrarter, 303 fuglearter og 49 arter av pattedyr i Hedmark. Den siste pattedyrarten som ble påvist i fylket er dvergmus. Den ble for første gang påvist i fylket, og i Norge, i 2001. 

For mange av Hedmarksartene har vi laget faktaark med informasjon om arten i vårt fylke. Her finner du både rødlistearter og "hverdagsarter". 

 

Gruppe

Art

 

Rødlistestatus

Rovfugler 

 

Fiskeørn, hønsehauk, jaktfalk, lerkefalk, vepsevåk

Nær truet (NT)

Myrhauk

Sterkt truet (EN)

Dvergfalkfjellvåkkongeørnmusvåkspurvehauktårnfalkvandrefalk  

 

Spetter

 

Dvergspett, flaggspett, grønnspett, gråspett, hvitryggspett, svartspett, tretåspett, vendehals

 

Ugler

 

Hubro, snøugle

Sterkt truet (EN)

Lappugle, slagugle

Sårbar (VU)

Haukugle, hornugle, jordugle, kattugle, perleugle, spurveugle  

 

Andre fugler

 

Hortulan, vierspurvåkerrikse

Kritisk truet (CR)

Pattedyr

 

Ulv

Kritisk truet (CR)

Brunbjørn, jerv, gaupe

Sterkt truet (EN)

Storflaggermus

Sårbar (VU)

Rein, brunlangøre, dvergflaggermus, nordflaggermus, skog- og skjeggflaggermus, vannflaggermus

 

Amfibier

 

Storsalamander, småsalamander, spissnutefrosk

Nær truet (NT)

Andre arter

 

Elvesandjeger, heroringvinge

Sterkt truet (EN)

Elvemusling

Sårbar (VU)

Ørret

 

På Artskart kan du se den kjente utbredelsen i Norge for mer enn 30.000 arter. Alle kan bidra til kunnskapen om ulike arters utbredelse. Du kan legge dine observasjoner inn på Artsobservasjoner. Etter kvalitetssikring vil dataene dine bli vist i Artskart.