Barmarkskjøring i myr

Kjørespor i Lille Sølensjø naturreservat i Rendalen kommune
Kjørespor i Lille Sølensjø naturreservat i Rendalen kommune (Foto: Statens naturoppsyn)

Det er ikke greit å lage kjørespor i myr, og det er definitivt ikke greit å lage kjørespor i myr i verneområder.

Både motorferdselloven og verneforskriften for det enkelte verneområdet setter strenge begrensinger til motorisert ferdsel på barmark. Likevel ser vi gang på gang at det oppstår kjøreskader. De fleste verneforskriftene åpner for barmarkskjøring som ikke setter varige spor i terrenget i forbindelse med for eksempel uttransport av felt elg eller skadde bufe. Ellers er dette en aktivitet som det må søkes om dispensasjon for. Folk flest er flinke til å søke om dispensasjon for motorferdsel som er forbudt i verneområder, og vi som forvalter verneområdene legger ned mye tid på å behandle disse søknadene. Dersom det blir gitt en dispensasjon fra forbudet, blir det stilt strenge krav til hvordan, hvor og når motorferdselen kan skje. 

Statens naturoppsyn har i år oppdaget flere kjørespor innenfor naturreservater i Hedmark, som for eksempel kjøresporet på bildet ovenfor. Bildet er fra Lille Sølensjø naturreservat i Rendalen kommune, et naturreservat opprettet nettopp for å ta vare på våtmarken som er så viktig for fugler og planter. Et annet eksempel er kjørespor funnet i Kvisleflået og Hovdlia naturreservat i Engerdal kommune, som også er et viktig hekke- og rasteområde for våtmarksfugl, og dessuten vernet i henhold til Ramsar-konvensjonen. Også her har noen kjørt i våtmark og laget kjørespor. Ved å lage kjørespor i våtmark kanaliserer man vannet, akkurat som to små parallelle grøfter. Dette kan føre til en lokal drenering av myra, noe som vil påvirke plantene som har tilpasset seg til å vokse i den våte myra. I tillegg fører kjøringen også til blottlegging av torv, noe som bidrar til at torva brytes ned og slipper ut CO2, i stedet for å lagre den for evig.

Fylkesmannen har anmeldt kjøresporene som er funnet i Lille Sølensjø naturreservat og i Kvisleflået og Hovdlia naturreservat til politiet.

Kontaktpersoner