Naturforvaltning

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfoldet

Alle typer inngrep i naturen kan true naturmangfoldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensene av inngrep som for eksempel større veier eller nye boligområder.

De to viktigste lovene for å ta vare på naturmangfoldet er naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Naturmangfoldloven pålegger myndighetene å vurdere tiltak når naturen er truet.

Fylkesmannen bidrar til å sikre at leveområder, arter og naturressurser blir tatt vare på, blant annet ved å kontrollere at kommunene følger naturmangfoldloven, og sikre at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale beslutninger.

Truede arter og naturtyper

Mer enn 2000 plante-, sopp- og dyrearter står i fare for å bli utryddet i Norge. Regjeringen har utpekt noen av de truede artene og naturtypene som «prioriterte arter» eller «utvalgte naturtyper». Disse blir det tatt særlige hensyn til i forskrifter til naturmangfoldloven. Fylkesmennene har ansvar for det faglige grunnlaget for nye handlingsplaner for noen av de prioriterte artene og utvalgte naturtypene og for å gjennomføre tiltak når planene er vedtatt. I mange tilfeller blir tiltakene utført i samarbeid med grunneiere, kommuner og foreninger.

Fremmede arter

Fremmede arter er planter og dyr som ikke hører naturlig hjemme i vår natur. Mer reising, mer handel og et mildere klima er noen av årsakene til at det kommer nye fremmede arter til Norge.

Det er viktig at fremmede arter ikke skader økosystemene våre. Fylkesmennene deltar i arbeidet med å bekjempe fremmede skadelege arter, blant annet ved å fjerne fremmede planter fra verneområder og informere hageeiere om hvilke planter de helst ikkje bør bruke. Fylkesmannen har også oppgaver knyttet til kartlegging og overvåkning av fremmede arter. 

Vis mer


04.07.2018

Bli med på feiringen av Gutulia nasjonalpark 50 år

Gutulia nasjonalpark er en av de eldste nasjonalparkene i Norge. I år skal den markere 50-års jubileum med besøk av blant annet klima- og miljøministeren.


10.01.2018

Tilskudd til tiltak for pollinerende insekter

Miljødirektoratet har etablert en egen tilskuddsordning for å gjøre tiltak som legger til rette for ville, pollinerende insekter. Søknadsfristen er 1. mars.


03.01.2018

Søk om tilskudd innenfor naturforvaltning

Det er nå mulig å søke om tilskudd til en rekke ulike naturforvaltningstiltak.


20.11.2017

Atnsjømyrene har blitt restaurert!

Fylkesmannen i Hedmark har i samarbeid med Statens naturoppsyn tettet igjen grøftene som gikk gjennom myra i Atnsjømyrene naturreservat i Folldal. Prosjektet er en del av satsningen på restaurering av myr i Hedmark.


09.06.2017

Søk om tilskudd til kartlegging av svartkurle

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag inviterer til å søke om midler til kartlegging av svartkurle i 2017.


30.05.2017

Naturtypekartlegging i Ringsaker og Hamar

Naturtypekartlegging 2017 på oppdrag for Miljødirektoratet


10.05.2017

Nytt naturtypekart i Løten

Det nye kartet over viktige naturtyper i Løten viser 13 lokaliteter av nasjonal verdi og 85 av regional verdi i kommunen.


07.03.2017

Nytt kart over viktige naturtyper i Stange

Det nye naturtypekartet for Stange viser 39 lokaliteter av nasjonal verdi og 155 av regional verdi i kommunen.


21.02.2017

Restaurering av myr i Hedmark

Nå for tiden er det stort fokus på myr og myrrestaurering. Fylkesmannen har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å finne aktuelle områder å restaurere i Hedmark.


19.12.2016

To nye naturreservater i Hedmark

Fredag den 16. desember ble 18 områder vedtatt vernet som naturreservat av Kongen i Statsråd. To av disse nye områdene ligger i Hedmark. Til sammen har det blitt vedtatt åtte nye naturreservater i Hedmark i 2016.


Flere nyheter