Klima

Global oppvarming krever klimatilpasninger. For Norges del betyr klimaendringene i hovedsak høyere gjennomsnitttemperaturer, mer nedbør og mer ekstremvær. Klimautfordringene kan få store konsekvenser for miljø og samfunn.

Fylkesmannen skal arbeide for å redusere utslipp av klimagasser og for å begrense framtidige skader. Gode transportløsninger, robuste veier og jernbaner, sikker energiforsyning og boliger og andre bygninger som ikke ligger utsatt til for jordskred eller andre naturkatastrofer utgjør en viktig del av planleggingsarbeidet. Fylkesmannen skal også bidra til at samfunnet er forberedt på å takle flom, skred, strømbrudd og andre alvorlige hendelser.

Lokal planlegging for klimaendringer

Fylkesmannen fungerer som bindeledd mellom den nasjonale klimapolitikken og gjennomføringen ute i lokalsamfunnene. Det er kommunene som har hovedansvaret for å bygge gode samfunn for sine innbyggere, og klimaperspektivet er en viktig del av denne planleggingen.

  • Fylkesmannen skal sikre at kommunene tar tilstrekkelig hensyn til klimaendringene når de fatter vedtak. Fylkesmannen er sektormyndighet, blant annet for miljø og landbruk, og har myndighet til å føre tilsyn med kommunene, overprøve enkeltvedtak som ikke tar tilstrekkelig hensyn til klimaendringer, og fremme innsigelser etter plan- og bygningsloven.
  • Fylkesmannen fører tilsyn med kommunenes beredskapsarbeid.
  • Fylkesmannen veileder kommunene i klimaarbeidet. Fylkesmannen skal klargjøre hvilke krav og forventninger staten har til kommunene, og samtidig formidle kommunenes synspunkter til sentrale myndigheter.

Vis mer

Klimaet i Hedmark er i endring. Utslippet av klimagasser i Hedmark er ca. 3,9 prosent av de norske utslippene i 2013, eller ca 1,38 mill. tonn regnet som CO2-ekvivalenter.

Vegtrafikken bidrar mest til utslipp av klimagasser i Hedmark, men også landbruket er en viktig kilde.

I Hedmark vil vi oppleve temperaturøkning om vinteren, mer ekstremnedbør og mer nedbør vinterstid i løpet av dette århundret. Klimaendringene kan få konsekvenser for både landbruksproduksjon, biologisk mangfold og friluftsliv. Alle kommuner i Hedmark har vedtatt første generasjons energi- og klimaplan. Kommunenes utfordring er nå å komme fra plan til handling.


04.05.2016

Miljødirektoratet har lansert klimatilpasning.no

Den nye nettsiden gir informasjon og veiledning til kommunene
om klimatilpasning innen flere områder
.


19.04.2016

100 millioner til «klimasats» i kommunene

Nå lanseres Klimasats, en ny støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner.


09.12.2015

Kommunene kan søke om tilskudd til klimatilpasning

Det er satt av 6 mill. kr. som kan brukes til kunnskapsoppbygging og utredninger om klimatilpasningstiltak. Søknadsfrist for 2016 er 15. januar.


09.04.2015

Tilskudd til klimatilpasning 2015

Kommuner og fylkeskommuner kan få tilskudd for å styrke sitt arbeid med klimatilpasning. Søknadsfristen er 20. mai.


31.10.2016

Hedmarkskommuner fikk 1,4 mill. til klimasats

Tre kommunale prosjekt i Hedmark har fått 1,4 av de 100 millioner kronene som ble fordelt i år gjennom støtteordningen «Klimasats».


22.12.2016

Klimasats – støtte til klimasatsning i kommunene 2017

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til klimatiltak innen 15. februar 2017.


23.06.2017

Over 11 millioner kroner til klimatiltak i Hedmark

Kommunene Hamar, Ringsaker, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Elverum og Stor-Elvdal samt Hedmark trafikk har fått Klimasats-midler for 2017.


29.06.2018

6,5 millioner til Klimasats i Hedmark

Sju kommuner i Hedmark, tre regionale klimanettverk og Hedmark trafikk har fått støtte i årets "Klimasats".


27.11.2018

Klimasats 2019 – støtte til klimatiltak i kommunene

Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å søke om Klimasats-støtte for å redusere klimagassutslipp. Regjeringen har foreslått 151,8 millioner kroner til ordningen i 2019.