Vannforurensning

Ved årstusenskiftet hadde 75 prosent av undersøkte innsjøer i Hedmark god eller meget god vannkvalitet regnet etter næringssalter og algemengder. Resten hadde mindre god eller dårlig kvalitet - ingen hadde meget dårlig vannkvalitet. Generelt sett er ikke nivåene av organiske miljøgifter høye. Lokale utslipp har likevel ført til høye konsentrasjoner av PAH, BFH, PCB og DDT i Mjøsa. I de snerere årene er nye miljøgifter som siloksaner, PFOS og PFAS funnet i fisk i Mjøsa.