Miljøgifter

Tungmetaller og organiske miljøgifter gjenfinnes både i vann , sedimenter og i grunnen i Hedmark.

Lokale forurensninger har ført til meget høye konsentrasjoner av PAH og PCB i begrensede deler av Åkersvika i Mjøsa. Det er påvist til dels høye konsentrasjoner av kvikksølv i stor fisk både i Mjøsa og i enkelte skogssjøer i Sør-Hedmark. Fisk i Mjøsa har hatt svært høge konsentrasjoner av bromerte flammehemmere, men disse verdiene har nå gått ned. Konsentrasjonen av bly og kadmium i overflatesedimenter av avtatt de senere årene, Ny miljøgifter f.eks. Perfluoretre stoffer PEFOS og PEFAS og siloksaner er også dokumentert i biota.