Vänerlaksens frie gang

"Vänerlaksens frie gang" er et InterReg-prosjekt som skal undersøke og peke på hvilke tiltak som på kort og lang sikt må gjennomføres for å bygge opp igjen bestanden av vänerlaks i Femund/Trysil/Klara-vassdraget.

Vänerlaks er en samlebetegnelse for langtvandrende laks og ørret som har sitt oppvekstområde i Vänern, og som gyter og vokser opp i Femund-/Trysil-/Klarälven. Bestanden av laks er unik ved at den lever hele sitt liv i ferskvann. Bestanden er urovekkende lav, og for å øke den naturlige vill-levende del av bestanden, må den norske delen av vassdraget tas i bruk. Det er et mål at vassdraget skal oppnå god økologisk status eller potensial, jf. vannforskriften. Det er også et viktig mål å etablere et bærekraftig sportsfiske etter laks i elva og i Vänern.

Den største utfordringen til prosjektet er å finne tiltak som kan øke laksens naturlige reproduksjon. For å få til dette må det etableres optimale toveis løsninger opp og ned forbi samtlige 11 kraftverk. I prosjektet inngår også tiltak for å øke sidevassdragenes lakseproduserende evne (kalking og biotoprestaurering).

Prosjektet er treårig (2011-2013), og eies av Länsstyrelsen i Värmland og Fylkesmannen i Hedmark. Budsjettet er på til sammen 32 millioner SEK/NOK. Utover prosjektet må det etableres et langsiktig samarbeide mellom Värmland og Hedmark for å skape en levende lakseelv som kan bli et varemerke for Värmland og Hedmark.

Prosjektet har en egne hjemmeside. Den kan du besøke her.

Kontaktpersoner