Fiskeforvaltning

Fylkesmannen har ansvar for forvaltningen av laks, sjøørret og sårbare bestander av innlandsfisk.

Fylkesmannen har også ansvaret for alle fiskearter i forhold til vassdragsregulering. Fylkesmannen samler inn fangststatistikk fra laks- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Fylkesmannen har tett kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikke-truede bestander. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner.

Vis mer

Etter forvaltningsreformen 1.1.2010 har Hedmark fylkeskommune overtatt hovedansvaret for fiskeforvaltningen i fylket. Fylkesmannen har ansvaret for forvaltningen av storørretbestandene i fylket, den ferskvannslåste laksen i Femund-/Trysilvassdraget, samt edelkreps og elvemusling.


28.04.2017

Ulovlig utsetting av krøkle i Storsjøen i Rendalen

Fylkesmannen ser alvorlig på saken, og anmelder ulovlig utsetting av krøkle i Storsjøen.


16.03.2017

Två länder - én elv

Prosjektet "Två länder - én elv" skal på sikt gjøre Klarälven-Trysilelva-Femundselva til et av Skandinavias mest lakserike og bærekraftige vassdrag.