Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


11.12.2018

Fagdag for kommunene om kunnskapsgrunnlaget i vannforvaltningen

Fylkesmannen i Innlandet og Hedmark fylkeskommune/vannområdene Glomma og Grensevassdragene inviterer kommunene i vannområdene til fagdag om kunnskapsgrunnlaget i arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner.


29.11.2018

Søk om tilskudd innenfor naturforvaltning

Det er nå mulig å søke om tilskudd til ulike naturforvaltningstiltak. Søknadsfrist er 15. januar 2019.


27.11.2018

Klimasats 2019 – støtte til klimatiltak i kommunene

Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å søke om Klimasats-støtte for å redusere klimagassutslipp. Regjeringen har foreslått 151,8 millioner kroner til ordningen i 2019.


22.11.2018

Saksbehandlingstid på grunn av sammenslåingen

Fylkesmennene i Oppland og Hedmark slår seg sammen til Fylkesmannen i Innlandet fra nyttår. Hovedsaksbehandlingssystemet i embetene ligger derfor nede fra 17. desember og til etter jul. Dette får konsekvenser for vår saksbehandlingstid.


21.11.2018

Opprettelse av Brenninga naturreservat

Området som foreslås vernet, er et skog- og myrområde sørvest for Sævsjøberget i Åsnes kommune, ca. 19 km øst for Braskereidfoss.


21.11.2018

Varsel om oppstart av verneprosess for Bjørnskarven i Stor-Elvdal kommune

Fylkesmannen har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosess for området Bjørnskarven i Stor-Elvdal kommune. 


21.11.2018

Varsel om oppstart av verneprosess for Nordhuehøgda i Elverum kommune

Fylkesmannen har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosess for området Nordhuehøgda i Elverum kommune. 


15.11.2018

Opprettelse av Turtroa naturreservat

Fylkesmannen foreslår at et ca. 1060 dekar stort skog- og myrområde i Åmot kommune vernes som naturreservat.


24.10.2018

Søknad om mottak og behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy i Alvdal

Paureng Eiendom AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til å etablere mottaks- og behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy i Nord-Østerdalsveien 5522, 2560 Alvdal.


09.10.2018

Varsel om oppstart av verneprosess for Brenninga

Fylkesmannen har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosess for området Brenninga i Åsnes kommune.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel