Tilskudd

Fylkesmannen har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionale miljøtilskudd. Innen skogbruk er tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket den største tilskuddsordningen.

Det er kommunene som er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. Kommunene informerer brukerne, behandler søknader og gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbrukene. Fylkesmannen er koordinator og rådgiver overfor kommunene.

Fylkesmannen veileder kommunene om tilskuddsordningene og er klageinstans for kommunens vedtak. Fylkesmannen gir eventuelle dispensasjoner, og da er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Fylkesmannen skal dessuten gjennomføre forvaltningskontroller hos kommunene og foretakskontroller på enkeltbruk. Det blir utarbeidet en plan for denne kontrollvirksomheten hvert år.

Fylkesmannen forvalter tilskudd til næringsutvikling innen landbrukssektoren blant annet med midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak (UT-midler).

Vis mer


12.10.2018

Mer fleksibel praktisering av frister for å søke produksjonstilskudd i 2018

Søknadsfristen for del 2 av søknad om produksjons- og avløsertilskudd er 15. oktober 2018. I år er det mulig å levere søknaden fram til og med 29. oktober.


17.09.2018

Aktuelle søknadsfrister i jordbruket

I oktober er det frist for søknad om avlingsskadeerstatning, produksjonstilskudd, avløsertilskudd og generelle miljøtiltak.


12.07.2018

Tørkesommeren 2018 – produksjonstilskudd og erstatning for avlingssvikt

Hvordan forholde seg til søknad om produksjonstilskudd og erstatning for avlingssvikt i 2018?


01.03.2018

Husk å søke om produksjonstilskudd

Søknadsfristen for del 1 er 15. mars 2018. Det er foretak som driver med husdyrproduksjon som kan søke om tilskudd nå.


13.02.2018

Tilskudd til klimatiltak i skog 2018

Tilskudd til klimatiltakene tettere planting, suppleringsplanting og gjødsling i skog videreføres i 2018.


27.04.2017

Nytt system for søknad om produksjonstilskudd

Søknadsfrist 15. mai 2017 gjelder for alle foretak som har husdyr. ALLE må søke elektronisk via Altinn.


25.02.2015

Amnesti for driftsfellesskap – frist 1. mars 2015!

Foretak som er i driftsfellesskap, men som tidligere ikke har søkt samlet om produksjonstilskudd, kan melde fra til kommunen om at de er i et driftsfellesskap innen 1. mars 2015.


28.01.2015

Fagsamling om ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Fylkesmannen arrangerer en fagsamling den 6. februar med aktuelle tema knyttet til den nye forskriften.


27.06.2014

Brudd på regelverk for dyrevelferd gir trekk i tilskudd

I Hedmark fikk 14 husdyrbrukere trekk i produksjonstilskuddet for 2013 på grunn av brudd på regelverket for dyrevelferd.


10.04.2014

Midler til nærings- og miljøtiltak i landbruket

Fylkesmannen har fordelt midler til Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) til kommunene i Hedmark.


Flere nyheter