Ny forskrift om vernskog i Hedmark

Fylkesmannen har fastsatt ny forskrift om vernskog i Hedmark som gjelder fra 1. september. Dagens forvaltningsbestemmelser ble vedtatt i 1994 og erstattes nå av en ny forskrift.

I Hedmark er vernskogen knyttet til den fjellnære skogen og formålet er å sikre foryngelse og skogproduksjon i klimautsatte skogområder.

Hovedtrekkene fra de gamle bestemmelsene er videreført i den nye forskriften, men det er nå åpnet for at det kan opprettes vernskog i skred og flomutsatte områder. Slike områder har vi ikke i dag. Forslaget innebærer også at en går fra søknadsplikt til meldeplikt for hogst i vernskogen. Det innebærer at kommunen har tre uker til å behandle meldingen og komme med eventuelle merknader.

Det er ikke gjort endringer når det gjelder selve vernskoggrensene, men det er nå opp til kommunene å søke om slike endringer eller om oppretting av ny vernskog.

Forslag til ny forskrift har vært ute på høring og det kom i alt 7 høringssvar. I forkant av høringen ble det gjennomført møter med kommuner og næringsorganisasjoner.

Begrepet vernskog stammer fra Skogvernloven av 1932 og klimaaspektet stod like sentralt den gang som i dag. Det er i dag 12 kommuner som har arealer med vernskog og grensene for vernskogen varierer etter lokale forhold, men ligger stort sett fra 700 til 800 meter over havet. Samlet utgjør vernskogarealene rundt en fjerdedel av fylkets samlede skog og tresatte areal og en sjettedel av det produktive skogarealet.