Skogsveg og drift

Dette er våre temaområder (bruk musepekeren over bildet for tekst):

Hest i skogen

Gå til taubane og hest

Tømmerlunne grønn varme

Gå til finansiering, tilskudd og skogfond

Nybygd skogsbilveg

Gå til statistikk over skogsveg i Hedmark

Nybygd skogsbilveg

Gå til side for driftsteknikk

Massetak skogsbilveg

Gå til bygging og ombygging av skogsveg

Bru i Atndalen

Gå til bruer

Vedlikehold av skogsbilveg

Gå til vedlikehold

Bygging av skogsveg

Gå til side for massetak

Landbruksveger er veger hvor jord- og skogbruksinteressene utgjør 50 % eller mer av interessene i vegen. Søknad om bygging eller ombygging av landbruksveger behandles etter egen forskrift; Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveger.

Utgjør landbruksinteressene mindre enn 50 % av interessene i vegen skal den behandles etter Plan- og bygningsloven.

03.12.2012

Bruer og stikkrenner

Mange bruer på skogsveger i Hedmark trenger vedlikehold eller ombygging. 


19.11.2015

Driftsteknikk

Samleside for driftstekniske temaer.


29.06.2017

To millioner kroner ekstra til skogsveger i Hedmark

Landbruksdirektoratet har nylig fordelt 12 millioner kroner ekstra tilskudd til skogsveger. Av dette fikk Hedmark 2 millioner kroner, eller snaut 17 %.


04.01.2017

Skogsvegtilskudd 2017

Hedmark har fått mer tilskuddsmidler til skogsbilveger. Gode veger er en forutsetning for effektiv transport og aktivt skogbruk.


14.10.2016

Skogsbilvegstandarden i Hedmark

Fylkesmannen har gjennomført en tilstandsregistrering av skogsbilvegnettet i Hedmark med beskrivelse av teknisk tilstand på vegnettet, samt anslag over kostnader til vedlikehold og ombygginger.


02.12.2015

Skogsbilvegene – en viktig faktor for «det grønne skiftet»

Leveransedyktighet er en av Hedmarksskogbrukets sterke sider. Forutsetningen for det er i stor grad knyttet til standarden på skogsbilvegene, sammen med infrastrukturen for øvrig.


02.12.2015

Alle skogsveger på nett

All informasjon om landbruksvegene i Norge skal samles i en felles database, og presenteres i en åpen kartløsning på nett.


10.09.2015

Tilstandsregistrering skogsbilveger Hedmark

Fylkesmannen i Hedmark vil i løpet av høsten 2015 kartlegge tilstanden på skogsbilvegnettet i Hedmark.


04.09.2015

Skogsbilveger i Hedmark

Skogsbilvegene utgjør mer enn 40 prosent av det totale vegnettet i Hedmark.


19.08.2015

Skogsbilvegpådriver ansatt i Glåmdalen

Det blir viktigere og viktigere å ha veger med en standard som tåler tømmertransport med fulle lass det meste av året.


Flere nyheter


Kontaktpersoner

Lenker

Hedmarksskogbruket

Hedmark har 12000 km med skogsbilveger. Det tilsvarer rundt en meter veg per dekar produktiv skog.

Behovet for ombygging av skogsbilveger er stort. Behovet for nybygging av veger er marginalt.