Skogskader

Skogskader av granbarkbille. Foto: NIBIO
Skogskader av granbarkbille. Foto: NIBIO

Skogskader er et bredt fagfelt som omhandler skader forårsaket av insekter, sopper, dyr, klima mv. Offentlig skogbruksmyndigheter har et særlig ansvar for overvåkning av slike skader.

Skogeier er ansvarleg for at hogst, framdrift, behandling av hogstavfall, ungskogpleie og andre tiltak blir gjennomført på en slik måte at det ikke oppstår fare for insektskadar eller andre skadar på skog.

Ansvar og tiltak er gitt i Forskrift om bærekraftig skogbruk, kapittel 4: Tiltak mot skader på skog

11.09.2014

Mye rufsete gran i Hedmark

Fylkesmannen har fått flere bekymrede henvendelser om rufsete granskog med rustfargede nåler.


17.06.2014

Taksering av elgbeite på gran viser store skader

En undersøkelse av beiteskader på gran i Stange og Våler kommuner viser at over 20 prosent av toppskuddene på gran var beitet.


23.05.2013

Barkbiller, overvåkning og tiltak

I følge lovverket (Forskrift om bærekraftig skogbruk, kap 4. Tiltak mot skader på skog) skal skogeier sørge for at nødvendige hogster og oppryddingstiltak m.v. blir gjennomført så raskt som mulig.


23.05.2013

Stormfelling og nøkkelbiotoper

Både tømmermarkedet og samfunnet stiller i dag klare krav til hvordan skogbruket drives og at nødvendige miljøhensyn blir ivaretatt. I praksis skjer det blant annet ved at det blir satt igjen nøkkelbiotoper hvor miljøverdiene er kartlagt og dokumentert. Nøkkelbiotoper skal i utgangspunktet ikke hogges eller ryddes.


23.05.2013

Rapport fra barkbilleregistrering 2010

Høsten 2010 ble det gjort registreringer av skadeomfang forårsaket av granbarkbiller i midtre og søndre deler av Hedmark. Det er utarbeidet en egen rapport som tar for seg metode, instruks og resultater.


23.05.2013

Barkbiller og virkestransport

For å redusere faren for store utbrudd av barkbiller er det viktig at skogbruket tar de forhåndsregler som er mulig. Granvirke hogd før 1. juli skal som hovedregel være transportert ut av skogen senest 15. juli.


23.05.2013

Barkbiller og lagring av grantømmer på industritomt

For å redusere faren for store utbrudd av barkbiller er det viktig at skogbruket tar de forhåndsregler som er mulig. Granvirke som lagres på sagbruk, virkesterminaler mv. skal overvåkes og nødvendige tiltak iverksettes.


01.02.2013

Rød furubarveps

De store angrepene av rød furubarveps i Hedmark i årene er bakgrunnen for FoU-prosjektet kombinerte skadegjørere på furu. Her vil du finne relevant stoff om prosjektet.


24.01.2013

Snutebilla gjør stor skade i skogplantefelt

Gransnutebillen dreper årlig skogplanter for millionbeløp. Fylkesmannen i Hedmark har vært oppdragsgiver for en undersøkelse av snutebillas skadeomfang i nye skogplantefelt.