Skogkultur

Granas hunnblomster blir pollinert og danner kongler. Foto: Torfinn Kringlebotn
Granas hunnblomster blir pollinert og danner kongler. Foto: Torfinn Kringlebotn

Skogskjøtselen skal føre til en langsiktig, bærekraftig ressursforvaltning ut fra en helhetlig vurdering av skogøkologiske, økonomiske og tekniske forhold, biologisk mangfold og mulige klimaendringer. Skogskjøtselen skal stimulere til en virkesproduksjon som i volum og kvalitet kan møte framtidas utfordringer.

Skogkultur er foryngelses- og kvalitetsfremmende tiltak som planting og såing etter hogst, tiltak for naturlig forynging, skifte av treslag, suppleringsplanting og pleie av den etablerte ungskogen og stammekvisting. Investeringene i skogkultur skal bidra til å sikre framtidig produksjon og verdiskaping, samtidig som viktige miljøverdier blir ivaretatt og utviklet.

Skogbruket skal være sikret tilgang til frø og planter, og Fylkesmannen har som ansvar å kontrollere at treslag og provenienser blir brukt etter gjeldende regler og er skogbruksfaglig forsvarlig.

13.02.2018

Tilskudd til klimatiltak i skog 2018

Tilskudd til klimatiltakene tettere planting, suppleringsplanting og gjødsling i skog videreføres i 2018.


29.06.2017

Hjelp oss med å ta vare på granas genressurser

Nå kan skogeiere være med og ta vare på de genetiske ressursene fra det tidligere plusstreutvalget.


01.02.2017

Mer penger til gjødsling i 2017

Et viktig tiltak i skog for å bidra til økt karbonopptak er målrettet gjødsling. I statsbudsjett for 2017 er 15 mill. kroner bevilget til skoggjødsling.


01.03.2016

Tilskudd til tett planting

Tettere planting på eksisterende skogarealer er i rapporten Klimakur 2020 framhevet som et tiltak som på lang sikt gir økt CO2-fangst.


01.03.2016

Gjødsling i skog - et effektivt klimatiltak

Gjødsling av skog vil gjennom økt tilvekst gi økt CO2-fangst. Det er nå innført 40 % tilskudd til tiltaket.


02.12.2015

Helt kongle!

Granskogen i Hedmark bugner av kongler. Skogfrøverket på Hamar ønsker å sanke godt granfrø til en klimatilpasset og produktiv framtidsskog.


24.11.2015

Nyttig fagdag for markberedningsentreprenører

I forkant av driftssesongen arrangerte Fylkesmannen i Hedmark fagsamling om markberedning for entreprenører og maskinførere i Hedmark og Oppland.


10.03.2015

7,8 millioner nye skogsplanter for framtidsskogen

Fra 2011 til 2014 har planteaktiviteten i Hedmarksskogbruket økt med 65 prosent, både i nyplantet areal og antall skogplanter.


01.08.2014

Kvalitet på skogplanter

Syv millioner nye, små skogplanter settes årlig ut i Hedmarksskogen. God kvalitet på skogplanter er en forutsetning for tilfredsstillende etablering i skogen.


20.06.2014

Biotynning – eller maskinell ungskogpleie

Mjøsen Skog har tatt initiativ til pilotprosjektet «Maskinell ungskogpleie» i samarbeid med Fylkesmennene i Hedmark og Oppland.


Flere nyheter


Kontaktpersoner

Hedmarksskogbruket

Hedmark utfører ca. 25 % av all skogkultur i Norge, hvorav:
- Planting 28 %
- Ungskogpleie 22 %
- Markberedning 60 %