Tilskudd fra skogbrukets rentemidler 2019

Det kan gis støtte til bl.a. FoU-prosjekter, informasjons og opplæringstiltak.
Det kan gis støtte til bl.a. FoU-prosjekter, informasjons og opplæringstiltak.

Alle som fremmer interesse for eller utvikling av skogbruket kan søke om økonomisk støtte. Frist er 1. november 2018.

Det kan gis støtte til bl.a. FoU-prosjekter, informasjons og opplæringstiltak.

Organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om fylkesinntrukne rentemidler for 2018 til konkrete prosjekter/tiltak til fremme av skogbruket. Det kan gis støtte til FoU-prosjekter, informasjons- og opplæringstiltak, undersøkelser, samt fellesutgifter i sammenheng med skogfaglige arrangementer.

Det gis tilskudd til konkrete tiltak, ikke til ordinær drift. Prosjekter eller tiltak må ha regional betydning. Det stilles også krav til delfinansiering og rapportering.

Fylkesmannen i Hedmark vil prioritere søknader som bidrar til å nå målsettingene i Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland 2013-2016.

Søknad sendes innen 1.11.2018 til: fmhepost@fylkesmannen.no eller Fylkesmannen i Hedmark Landbruksavdelingen Postboks 4034 2306 Hamar

Søknaden merkes: "Fylkesinntrukne rentemidler 2019".

Prosjekter av kommunal eller lokal betydning sendes landbruksforvaltningen i den enkelte kommune for eventuelt støtte fra de kommunale rentemidlene. Her kan det være andre søknadsfrister.

Kontaktpersoner

Skogfond

Skogfond er en tvungen fondsavsetting i forbindelse med salg av tømmer. Ordningen er opprettet for å sikre de langsiktige investeringene i skogbruket. Beholdningen av skogfond i Hedmark var pr 1.1.2018 kr 325 mill.

Rentemidlene

Rentene fra innestående skogfond forvaltes etter Forskrift om skogfond o.a. 2006-07-03 nr. 881 og fordeles etter en nøkkel fastsatt av Landbruksdirektoratet. En andel (16 prosent) avsettes til Fylkesmannen (fylkesinntrukne rentemidler). Fylkesmannen lager budsjettforslag som legges fram for Kontaktforum for skogbruk i Hedmark.

For 2018 er budsjettet for de fylkesinntrukne rentemidlene på kr 600.000. Disponibelt beløp varierer med skogfondsbeholdningen og rentesatsen. Midlene brukes til administrasjon av skogfondsordningen, til informasjons- og veiledningstiltak og som tilskudd til prosjekter etter søknad.