Tilskudd fra skogbrukets rentemidler

Det kan gis støtte til bl.a. FoU-prosjekter, informasjons og opplæringstiltak
Det kan gis støtte til bl.a. FoU-prosjekter, informasjons og opplæringstiltak

Alle som fremmer interesse for eller utvikling av skogbruket kan søke om økonomisk støtte. Frist er 1. november 2017.

Organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om fylkesinntrukne rentemidler for 2018 til konkrete prosjekter/tiltak til fremme av skogbruket. Det kan gis støtte til FoU-prosjekter, informasjons- og opplæringstiltak, undersøkelser, samt fellesutgifter i sammenheng med skogfaglige arrangementer.

Det gis tilskudd til konkrete tiltak, ikke til ordinær drift. Prosjekter eller tiltak må ha regional betydning. Det stilles også krav til delfinansiering og rapportering.

Fylkesmannen i Hedmark vil prioritere søknader som bidrar til å nå målsettingene i Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland 2013-2016.

Søknad sendes innen 1.11.2017 til:
fmhepost@fylkesmannen.no eller
Fylkesmannen i Hedmark
Landbruksavdelingen
Postboks 4034
2306 Hamar

Søknaden merkes: "Fylkesinntrukne rentemidler 2018".

Prosjekter av kommunal eller lokal betydning sendes landbruksforvaltningen i den enkelte kommune for eventuelt støtte fra de kommunale rentemidlene. Her kan det være andre søknadsfrister.

 

Kontaktpersoner

Skogfond

Skogfond er en tvungen fondsavsetting i forbindelse med salg av tømmer. Ordningen er opprettet for å sikre de langsiktige investeringene i skogbruket. Beholdningen av skogfond i Hedmark var pr 1.1.2016 kr 285 mill.

Rentemidlene

Rentene fra innestående skogfond forvaltes etter Forskrift om skogfond o.a. 2006-07-03 nr. 881 og fordeles etter en nøkkel fastsatt av Landbruksdirektoratet. En andel (16 prosent) avsettes til Fylkesmannen (fylkesinntrukne rentemidler). Fylkesmannen lager budsjettforslag som legges fram for Kontaktforum for skogbruk i Hedmark.

For 2016 er budsjettet for de fylkesinntrukne rentemidlene på kr 800 000,-. Disponibelt beløp varierer med skogfondsbeholdningen og rentesatsen. Midlene brukes til administrasjon av skogfondsordningen, til informasjons- og veiledningstiltak og som tilskudd til prosjekter
etter søknad.