Hopp til innhold

Skogfond

Skogfond er en tvungen fondsavsetting i forbindelse med salg av tømmer. Ordningen er opprettet for å sikre de langsiktige investeringene i skogbruket. Beholdningen av skogfond i Hedmark var pr 1.1.2016 kr 285 mill.

Rentemidlene

Rentene fra innestående skogfond forvaltes etter Forskrift om skogfond o.a. 2006-07-03 nr. 881 og fordeles etter en nøkkel fastsatt av Landbruksdirektoratet. En andel (16 prosent) avsettes til Fylkesmannen (fylkesinntrukne rentemidler). Fylkesmannen lager budsjettforslag som legges fram for Kontaktforum for skogbruk i Hedmark.

For 2016 er budsjettet for de fylkesinntrukne rentemidlene på kr 800 000,-. Disponibelt beløp varierer med skogfondsbeholdningen og rentesatsen. Midlene brukes til administrasjon av skogfondsordningen, til informasjons- og veiledningstiltak og som tilskudd til prosjekter
etter søknad.