Skogfondet øker

Rekordavvirkning i 2013 medførte en liten økning av innestående skogfond med 6,7 millioner kroner til 246 millioner kroner.

Omløpshastigheten på skogeiernes skogfondskonti er redusert med over 4 måneder de siste par årene, og ligger nå på 26 måneder i snitt. Dette vitner om et meget aktivt skogbruk med høy investeringsvilje i Hedmarksskogbruket.

Mye skogplanting!

Planteaktiviteten økte med 40 prosent fra 2011 til 2012, men var fortsatt noe lavere enn skogfaglig målsetting. I 2013 har nyplantingen økt ytterligere med 12 prosent, og passerte 7 millioner planter for første gang siden 1995! Totalt har skogkulturinvesteringene økt med 28 prosent siste par år, fra 52 til 67 millioner kroner.

Juletrebransjen i regionen har lagt en offensiv strategi, noe vi ser resultater av. Investeringer registrert i skogfondregnskapet til juletre og pyntegrønt er tidoblet de siste tre årene, men fra et forholdsvis lavt nivå.

De registrerte veginvesteringene er redusert med 3,7 millioner (-10 prosent) og skogbruksplaner som forventet redusert med 11,7 millioner (-84 prosent). Det er mange vegprosjekter under planlegging, slik at vi for 2014 forventer en betydelig økning av investeringer i skogbrukets infrastruktur. Særlig gjelder dette ombygging og modernisering av skogsbilvegnettet. Investeringslysten stimuleres også av økte statlige bevilgninger til skogsbilveger.

Kontaktpersoner

Aktuelt

Fakta om skogfond
Skogfond skal sikre at du som skogeier har midler til å finansiere investeringer på din skogeiendom. Ved tømmerhogst skal en del av verdien på tømmeret settes av på skogfond. Beløpet som blir satt av til skogfond er ikke skattepliktig. Beløpet kan kun benyttes til aktiviteter knyttet til skogeiendommen.