Søk om nasjonale rentemidler av skogfond

Det kan søkes om tilskudd til prosjekter og formål som kommer skogbrukets næringsvirksomhet til gode på landsbasis. Fristen for å søke er 1. mars 2018.

Landbruksdirektoratet forvalter dette tilskuddet, og kan for 2018 dele ut totalt inntil tre millioner kroner i tilskudd. Aktuelle søkere kan være organisasjoner som arbeider med prosjekter som går inn under kriteriene nedenfor:

  1. Tiltak som fører til økt bruk av skogfond og på denne måten medvirker til økte investeringer i skogbruket
  2. Tiltak som etter en samlet vurdering er særlig viktig for skogbruket.
  3. Arbeid med å skape kunnskap og forståelse hos allmenheten om skogbrukets betydning for samfunnet - herunder rekruttering til næringen.
  4. Andre fellestiltak som ligger innenfor de rammene som er gitt av regelverket og de føringene som rentemiddelutvalget har gitt. Eksempler på prioriterte tiltak er: kursvirksomhet, veiledningsmateriell og aktivitetsarbeid. For utfyllende regler for hvilke tiltak som kan motta tilskudd se § 14 i forskrift om skogfond o.a.

Se fullstendig utlysning: Tilskudd fra renter av skogfond.