Skogbruksplan med miljøregistrering

Skogbruksplanlegging involverer både offentlige og private aktører. Fylkesmannen har ansvaret for å koordinere pågående skogbruksplanprosesser der statstilskudd er aktuelt.

Skogeier kan bruke skogfond med skattefordel til å dekke utgifter til skogbruksplanlegging. Mer informasjon om skogbruksplanlegging med miljøregistreringer finner du hos Landbruksdirektoratet.

06.02.2014

Hedmarksskogen er miljøregistrert

Skogeiere må ha registrert miljøverdier for å kunne hogge i skogen. I Hedmark er nå «omløpet» av miljøregistreringer i skog tilnærmet fullført.