Skog og miljø

Skogbrukets miljøansvar omfatter hensyn til det biologiske mangfoldet, friluftslivet, landskapet og kulturverdier. Skog og tre er en fornybar ressurs som har en svært viktig og positiv klimaeffekt som karbonbinder og -lager.

Skogeier skal, i henhold til skogbruksloven, ha oversikt over miljøverdier i egen skog. Skognæringen er i dag sertifisert etter ISO 14001 og kravpunktene i Norsk PEFC Skogstandard.

Fylkesmannens oppgaver knyttet til skog og miljø er bl.a. å:

  • Synliggjøre skogens positive bidrag og muligheter i klimasammenheng.
  • Medvirke til at kommunene utnytter landbrukets potensial i energi- og klimaplaner.
  • Være en pådriver for økt bruk av trevirke til bygg- og energiformål.
  • Bidra til økt bruk av fornybar energi generelt, og i landbruket spesielt.
  • Støtte opp om skogbrukets miljø- og klimaarbeid.
  • Forvalte og kontrollere tilskudd til miljøtiltak i skogbruket
06.03.2017

Hvor stor del av Hedmarks produktive skogareal er påvirket av ulike miljøhensyn?

Dette spørsmålet ble ytterligere aktualisert gjennom målsettingen om 10 prosent vern av skogarealet.


25.11.2015

Skogportalen

Den nye kartløsningen Skogportalen gir kvalitetssikret miljøinformasjon fra ulike databaser samlet på ett nettsted.


06.02.2014

Hedmarksskogen er miljøregistrert

Skogeiere må ha registrert miljøverdier for å kunne hogge i skogen. I Hedmark er nå «omløpet» av miljøregistreringer i skog tilnærmet fullført.


28.02.2013

NMSK-midler på 13,65 mill kr er tildelt kommunene

Midlene til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) i Hedmark for 2013 er fordelt kommunevis. Kommunenes målsettinger og prioriteringer i aktivitetsbudsjett og tiltaksstrategier ligger til grunn for fordelingen.


03.01.2013

Regler for planting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Den som ønsker å plante ut utenlandske treslag til skogbruksformål må søke Fylkesmannen om tillatelse. Dette gjelder også juletreproduksjon og pyntegrønt.

Mer informasjon, søknadsskjema mv. på miljøvernavdelingens sider


19.12.2012

Tilskudd og bruk av skogfond til miljøtiltak i skog

Tilskudd til miljøtiltak i skog inngår i den delen av tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) som forvaltes av kommunene. Det kan i tillegg brukes skogfond til samme formål, samt kompetansetiltak knyttet til miljøtiltak.Kontaktpersoner

Fakta om karbonlagring i trær

I tillegg til å lagre karbondioksid (CO2) i trærnes levetid, binder klimavennlige byggematerialer CO2 i lang tid. Skog gir også fornybar energi som fortrenger fossil energi.

- Et hus i massivtre lagrer ca. 50 tonn CO2 i hele husets levetid.

- En vanlig enebolig i tre lagrer ca. 11–16 tonn CO2 i husets levetid.

- Totalt brukes det ca. 3 millioner m3 trelast i Norge, noe som tilsvarer ca. 2,5 millioner tonn CO2 i bygninger, møbler og lignende hvert år.

- En dieselbil slipper ut ca. 3,4 tonn CO2 i løpet av 1 år. I skogbruket kan vi gjennom å plante ett dekar ny granskog fange ca. 1 tonn CO2 hvert år i ca. 80 år. 

- Gjødsling av 50.000 dekar skog i Hedmark øker CO2-bindingen med 13.500 tonn per år, som tilsvarer CO2-utslipp fra 4000 biler.