Bioenergi

Bruk av bioenergi i Hedmark er høyest i landet når vi ser det i forhold til folketallet. Noe over 20 % av det stasjonære energiforbruket dekkes i dag med bioenergi, mens det på landsbasis er om lag 5 %. I tillegg eksporteres det et betydelig volum av brenselsflis og briketter fra Hedmark til Sverige.

Den samlede bioenergiproduksjon i Hedmark var i 2016 1,4 TWh (1,4 milliarder kwh). Dennebioenergiproduksjonen tilsvarer et virkesforbruk i størrelsesorden 0,7 millioner fm3.

Fjernvarm- og industrisektoren er omtrent like store med henholdsvis 35 og 37 % av den totale bioenergiproduksjoen. Vedfyringens andel har gått ned de siste årene og utgjør nå 23 %, mens gardsvarmeanleggene utgjør 3 %. Bruk av briketter, pellets og andre biobrensler i bygg uten fjernvarme utgjør 2 %.

Kontaktpersoner

Bioenergi i Hedmark

Samlet bioenergiproduksjon i Hedmark er 1,4 TWh (1,4 milliarder kWh). Noe over 20 % av det stasjonære energiforbruket dekkes i dag med bioenergi, mens det på landsbasis er om lag 5 %.

Bruken av fjernvarme øker og forsyner både større bygninger og industri med varmt vann til oppvarming eller damp til ulike industriprosesser. De aller fleste større tettsteder og alle byene i Hedmark har i dag fjernvarme, som i vesentlig grad er basert på biobrensler.

Totalt er det nå om lag 300 gårdsvarmeanlegg i Hedmark og den samlede energiproduksjonen fra disse er i størrelsesorden 37 GWh (37 millioner kWh). De fleste av anleggene bruker flis som brensel, men noen benytter halm, ved og annet treavfall. I forhold til total bioenergibruk i fylket utgjør gårdsvarmeanleggene om lag 3 %.