Hopp til innhold

Bioenergi i Hedmark

Samlet bioenergiproduksjon i Hedmark er 1,4 TWh (1,4 milliarder kWh). Noe over 20 % av det stasjonære energiforbruket dekkes i dag med bioenergi, mens det på landsbasis er om lag 5 %.

Bruken av fjernvarme øker og forsyner både større bygninger og industri med varmt vann til oppvarming eller damp til ulike industriprosesser. De aller fleste større tettsteder og alle byene i Hedmark har i dag fjernvarme, som i vesentlig grad er basert på biobrensler.

Totalt er det nå om lag 300 gårdsvarmeanlegg i Hedmark og den samlede energiproduksjonen fra disse er i størrelsesorden 37 GWh (37 millioner kWh). De fleste av anleggene bruker flis som brensel, men noen benytter halm, ved og annet treavfall. I forhold til total bioenergibruk i fylket utgjør gårdsvarmeanleggene om lag 3 %.