Bioenergi

Bruk av bioenergi i Hedmark er høyest i landet når vi ser det i forhold til folketallet. Noe over 20 % av det stasjonære energiforbruket dekkes i dag med bioenergi, mens det på landsbasis er om lag 5 %. I tillegg eksporteres det et betydelig volum av brenselsflis og briketter fra Hedmark til Sverige.

Den samlede bioenergiproduksjon i Hedmark var i 2016 1,4 TWh (1,4 milliarder kwh). Dennebioenergiproduksjonen tilsvarer et virkesforbruk i størrelsesorden 0,7 millioner fm3.

Fjernvarm- og industrisektoren er omtrent like store med henholdsvis 35 og 37 % av den totale bioenergiproduksjoen. Vedfyringens andel har gått ned de siste årene og utgjør nå 23 %, mens gardsvarmeanleggene utgjør 3 %. Bruk av briketter, pellets og andre biobrensler i bygg uten fjernvarme utgjør 2 %.

10.03.2015

Vedforbruket i Hedmark minker – fjernvarme fyrt med trebrensel øker

En ny bioenergistatistikk utarbeidet av Fylkesmannen, viser at energien fra fjernvarme basert på bioenergi nå er større enn energien fra den tradisjonelle vedfyringen.


24.04.2014

Verdikjeden innen bioenergi er verdt å bygge videre på

Skog- og trestrategien for Hedmark og Oppland har som mål at Innlandet skal være ledende på utvikling og bruk av skogbasert bioenergi.


21.11.2013

Slutt på tilskudd til bioenergi fra skogen

I statsbudsjettet for 2014 går regjeringen inn for å fjerne energiflistilskuddet. Det er laget et opplegg for forvaltningen av gjenstående tilskuddsmidler for 2013.


13.08.2013

10 år med GRØNN VARME

Etter til sammen 10 års drift er nå Grønn Varme prosjektet avsluttet.


01.02.2013

Energiflistilskudd også i 2013

Energiflisordningen videreføres i 2013, med samme tilskuddssatser og regelverk som i 2012. De nye satsene og reglene gjelder for søknader som er registrert i kommunen fra 1. januar 2013.


30.11.2012

Grønn varme i landbruket

Prosjekt Grønn varme i landbruket

Prosjekt Grønn varme i landbruket

Fylkesmannen initierte og administrerer prosjektet Grønn varme i landbruket (Grønn Varme) med Innovasjon Norge og Hedmark fylkeskommune som samarbeidspartnere.Kontaktpersoner

Bioenergi i Hedmark

Samlet bioenergiproduksjon i Hedmark er 1,4 TWh (1,4 milliarder kWh). Noe over 20 % av det stasjonære energiforbruket dekkes i dag med bioenergi, mens det på landsbasis er om lag 5 %.

Bruken av fjernvarme øker og forsyner både større bygninger og industri med varmt vann til oppvarming eller damp til ulike industriprosesser. De aller fleste større tettsteder og alle byene i Hedmark har i dag fjernvarme, som i vesentlig grad er basert på biobrensler.

Totalt er det nå om lag 300 gårdsvarmeanlegg i Hedmark og den samlede energiproduksjonen fra disse er i størrelsesorden 37 GWh (37 millioner kWh). De fleste av anleggene bruker flis som brensel, men noen benytter halm, ved og annet treavfall. I forhold til total bioenergibruk i fylket utgjør gårdsvarmeanleggene om lag 3 %.