Skogbruk

Fylkesmannens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Fylkesmannen også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Fylkesmannen skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Fylkesmannen gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer

Fakta og statistikk

Fakta og statistikk

Hedmarksskogbruket

Hedmark er landets største og viktigste skogfylke og skog- og tresektoren har stor betydning for økonomi, velferd og folkehelse.

Hedmarksskogbruket har:

 • 20 % av landets skogressurser (produktiv skog, tømmervolum og tilvekst)
 • 30 % av landets avvirkning for salg
 • 25 % av landets skogkulturinvesteringer
  (planting 28 %, ungskogpleie 22 %, markberedning 60 %, gjødsling 68 % mv.)
 • 30 % av landets samlede verdiskaping innen primærskogbruket, ca. 1,4 mrd. kr.
 • 15 % av landets samlede verdiskaping fra trelast- og trevareindustrien, ca. 1,1 mrd. kr
 • 12 000 km med skogsbilveger
 • 260 trebearbeidene bedrifter (trelast-, trevare- og treforedlingsindustri)
 • 1400 sysselsatte i primærskogbruket gir med ringvirkninger grunnlag for 4 600 arbeidsplasser i Hedmark.
  (Kilde: NIBIO/Landskog, SSB, Ldir og FMHE)
Les mer om skogbruk i faktabrosjyren Skogbruket i Hedmark og Hedmarksskogbruket i tall (Statistikk fra skogfondregnskapet fra 1982 til i dag).

02.05.2018

Forskrift om vernskog i Hedmark – høring

Formålet med vernskogen er å sikre foryngelse og skogproduksjon i klimautsatte skogområder samt gi vern mot naturskader som skred mv.


13.02.2018

Tilskudd til klimatiltak i skog 2018

Tilskudd til klimatiltakene tettere planting, suppleringsplanting og gjødsling i skog videreføres i 2018.


12.02.2018

Treprisen 2018

Vet du om noen som har bidratt til innovasjon og banebrytende arbeid innen bruk av tre og trevirke i Innlandet?


07.02.2018

Søk om nasjonale rentemider av skogfond

Det kan søkes om tilskudd til prosjekter og formål som kommer skogbrukets næringsvirksomhet til gode på landsbasis. Fristen for å søke er 1. mars 2018.


29.06.2017

Hjelp oss med å ta vare på granas genressurser

Nå kan skogeiere være med og ta vare på de genetiske ressursene fra det tidligere plusstreutvalget.


29.06.2017

To millioner kroner ekstra til skogsveger i Hedmark

Landbruksdirektoratet har nylig fordelt 12 millioner kroner ekstra tilskudd til skogsveger. Av dette fikk Hedmark 2 millioner kroner, eller snaut 17 %.


03.03.2017

Hedmarksskogbruket i tall 2016

Fylkesmannens rapport 1/17 Hedmarksskogbruket i tall - Skogfondregnskapet 2016 og Skogstatistikk 2016 behandler og analyserer det meste av skogbruksaktiviteten i Hedmark.


13.02.2017

Søke om nasjonale rentemidler av skogfond

Landbruksdirektoratet forvalter dette tilskuddet som kan gis til prosjekter og formål som kommer skogbrukets næringsvirksomhet til gode på landsbasis.


04.01.2017

Skogsvegtilskudd 2017

Hedmark har fått mer tilskuddsmidler til skogsbilveger. Gode veger er en forutsetning for effektiv transport og aktivt skogbruk.


25.11.2016

Skogsbilvegstandarden i Hedmark

Fylkesmannen har gjennomført en tilstandsregistrering av skogsbilvegnettet i Hedmark med beskrivelse av teknisk tilstand på vegnettet, samt anslag over kostnader til vedlikehold og ombygginger.


Flere nyheter