Økologisk landbruk

I økologisk produksjon blir det stilt ekstra krav til miljøhensyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig, fordi erfaringer fra økologiske driftsformer blir overført til det det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke de lokale og fornybare ressursene på hvert enkelt gårdsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfoldet og kulturlandskapet. Det blir for eksempel ikke brukt kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrenser hvor mange dyr som kan holdes på et bestemt areal. Økologisk landbruk bidrar dessuten til økt matmangfold og at forbrukerne får tilgang til produkter de ønsker. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Fylkesmannens oppgaver

Fylkesmennene har ansvar for å støtte utviklingen av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskudd til utrednings- og tilretteleggingstiltak. Dette er midler som kan tildeles organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorgan.

Fylkesmannen skal medvirke til økt økologisk matproduksjon, og seks foregangsfylker har fått et særskilt ansvar for å medvirke til økologisk produksjon og omsetning av norske økologiske produkt.

De seks foregangsfylkene har følgende satsingsområder:

  • Økologisk korn - Oppland
  • Levende matjord - Buskerud
  • Økologisk melk - Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
  • Økologiske grønnsaker og poteter - Vestfold
  • Økologisk frukt og bær - Hordaland og Sogn og Fjordane
  • Økologisk mat i storhusholdninger – Oslo og Akershus og Østfold

Vis mer

Utvikling av økologisk landbruk i Hedmark

Det økologisk drevne arealet i Hedmark i 2016 er på samme nivå som foregående år med totalt 43 479 dekar. Dette utgjør 4,2 % av jordbruksarealet i fylket. Det er store forskjeller innad i fylket. I Tolga kommune drives 21 % av jordbruksarealet økologisk og 15 % av mjølkekyrne er i økologisk produksjon, mens i nabokommunen Tynset er tilsvarende tall 7 % av jordbruksarealet og 3 % av mjølkekyrne. I landets største jordbrukskommune Ringsaker er 6 % av jordbruksarealet og 13 % av mjølkekyrne i økologisk produksjon. For fylket under ett drives 8,7  % av mjølkeproduksjonen økologisk. For de øvrige grovfôretende husdyrslagene er 4-6 % av dyra økologiske. For de kraftfôrkrevende husdyrslagene er det lite økologisk produksjon både i Hedmark og ellers i landet. Med 108 økologiske avlspurker har Hedmark halvparten av de økologiske avlspurkene. Årsaken til at mjølkeproduksjonen har kommet lengst i andel økologisk produksjon skyldes nok at det er muligheter for god utnyttelse av husdyrgjødsla og det er lite behov for ugrasmidler ved intensiv grovfôrdyrking.

Til tross for at store deler av fylket har gode naturgitte forhold for kornproduksjon virker det vanskelig å få noe omfang av økologisk kornproduksjon i Hedmark. I 2016 ble cirka 1 % av kornarealet i fylket drevet økologisk. Det er på samme nivå som året før. I 2005 var 1,5 % av kornarealet økologisk. Fylkesmannen i Hedmark støtter opp om Oppland som foregangsfylke på økologisk kornproduksjon ved å gi støtte til storskalaforsøk og fagmøter.

For poteter, grønnsaker, frukt og bær drives under 1 % av arealet i Hedmark økologisk. Til tross for dette har vi 20 - 25 % av det økologiske arealet i landet for disse vekstgruppene.


14.03.2018

Midler til utvikling av økologisk landbruk - Søknadsfrist 6. april

Fylkesmannen i Hedmark har avsatt 450.000 kroner til utvikling av økologisk landbruk i Hedmark i 2018.


07.02.2018

Motiverer til dyrking av økokorn

Norsk Landbruksrådgiving Innlandet har fulgt et gårdbrukerpar som dyrker økologisk korn gjennom en hel sesong. Og det ble film!


11.08.2015

Utviklingstiltak innen økologisk landbruk

Landbruksdirektoratet utlyser midler til prosjekter innen produksjon og omsetning av økologiske produkter med søknadsfrist 15. september 2015.


04.04.2017

Midler til utvikling av økologisk landbruk

Fylkesmannen i Hedmark har avsatt kr 450.000,-  til å støtte informasjonstiltak innen økologisk landbruk i 2017. 


01.09.2017

Utviklingstiltak innen økologisk landbruk

Fristen for å søke Landbruksdirektoratet om sentrale midler til prosjekter innen økologisk landbruk er 15. september.


30.11.2017

Ønsker øko-innspill

Regjeringen skal utarbeide en strategi for økologisk jordbruk og ber om innspill til strategien.