Inn på tunet i Hedmark

«Inn på tunet» er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gardsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gardsbruket er en eiendom som blir nyttet til jord-, skog- eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet til garden, livet og arbeidet der.

«Inn på tunet» gir menneskene som har behov for aktivitet, læring og tilhørighet et innhold gjennom å kombinere ressursene på garden og bondens fagkunnskap. «Inn på tunet» er registrert som egen merkevare!

«Inn på tunet» er kvalitetssikrede tjenester gjennom Matmerks kvalitetssikringssystem KSL (kvalitetssystem i landbruket)
"Inn på tunet"-bonden er vertskap og fagperson på landbruksfaget. Kjøper kan være kommunen, fylket, staten, private eller andre.

«Inn på tunet» gir et mangfold av tilbud til både barn, ungdom og voksne. Det kan være tilbud om undervisning, barnehage, avlastning, arbeidstrening, integrering, osv.

«Inn på tunet» er en del av bondens arbeid på garden. Tilbudene er knyttet til opplærings-, helse- eller sosialsektor gjennom faste avtaler og faglig veiledning.

Du finner mer om «Inn på tunet» hos Matmerk, Landbruks- og matdepartementet og Innovasjon Norge.

Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet utarbeidet i 2013 Nasjonal handlingsplan for Inn på tunet (2013-2017).

Fylkesmannen sin hovedoppgave er å legge til rette og veilede kommunene og næringa.

I Hedmark har «Inn på tunet»-næringa et eget tilbydernettverk; Inn på tunet Hedmark. Dette er en ren interesseorganisasjon.

Det ble også stiftet en samvirkeorganisasjon Inn på tunet Innlandet SA som bl.a. markedsfører og selger tjenestene for medlemsbedriftene. Denne organisasjonen har medlemmer både i Hedmark og Oppland.

Dersom du ønsker å bli godkjent «Inn på tunet»-bonde, kan du søke Matmerk (elektronisk registreringsskjema. I KSL-standard nummer 1 og 11 kan du gjøre deg kjent med hva som kreves for å få godkjenning. Landbruksforvaltningen i kommunen vil også kunne veilede i oppstartsprosessen.

Norges Bondelag, Norges bonde- og småbrukarlag har egne «Inn på tunet»-utvalg som har spesielt fokus på denne næringa.

Du kan søke Innovasjon Norge om finansiering av investeringer, for å etablere deg som «Inn på tunet»-tilbyder.

Kurs i praktisk HMS i landbruket og «Kvalitet og tryggleik» i Inn på tunet blir arrangert av

Norsk Landbruksrådgivings HMS-tjenester tilbyr kurs om Inn på tunet, samt kurs om praktisk HMS-arbeid (sistnevnte er obligatorisk for å bli godkjent som «Inn på tunet»-bedrift).