Tilskudd til verdifulle kulturlandskap

I Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter kan du nå søke om tilskudd til tiltak i verdifulle kulturlandskap. 

Ordningen gjelder innenfor de områdene som står oppført som verdifulle på Miljødirektoratets liste, se under. Utvalgte kulturlandskap (Vangrøftdalen/Kjurrudalen) har en egen tilskuddsordning, og er ikke omfattet av denne ordningen.

Målet med ordningen er å sikre god forvaltning av naturverdiene i kulturlandskap med høye verdier knyttet til naturmangfold.

Både grunneiere, privatpersoner, lag og foreninger kan søke på tilskudd til tiltak innenfor ordningen. Søknadsskjema finner du på Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Søknadsfristen er 1. mars.

Aktuelle tiltak som kan gi tilskudd er skjøtsel eller restaurering med sikte på å gjenopprette eller opprettholde naturverdiene, bekjempelse av fremmede organismer, gjerding, informasjon eller tilpasset driftsform i landbruket.

 

Liste over verdifulle kulturlandskap i Hedmark

Liste over verdifulle kulturlandskap i Hedmark

Kontaktpersoner