Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Klimatiltak i landbruket

Fylkesmannen i Hedmark ønsker å øke oppmerksomheten om klimatiltak i landbruket. Målet er mer kunnskap og aktivitet i fylket.

Klimatiltak i skogbruket og jordbruket reduserer klimagassutslippene, binder karbon og forbereder landbruket på et endret klima.

Klimaendringene gir allerede våtere og uforutsigbart vær, og vi vil med sannsynlighet få en lengre vekstsesong. For å øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten, må vi tilpasse oss det endrede klimaet.

De fleste klimatiltak, som god bruk av gjødsel, drenering, biovarme og økt produksjon, er også god agronomi. I menyen til høyre finner du tilskuddsordninger som kan gi midler til klimaaktiviteter i landbruket.

Landbruket viktig både i Hedmark, nasjonalt og internasjonalt

Jordbruket bidrar til ca 8 prosent av Norges årlige utslipp av klimagasser. I Hedmark, der jordbruket er en viktig næring, er andelen mer enn 20 prosent. Hedmark har også 20% av landets skogarealer, som er viktige karbonlagre.

Norge har blitt enige om å samarbeide med EU om et mål om å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030. Landbruket må bidra til dette. En arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet har beregnet at jordbruket kan kutte klimagassutslipp med 20 prosent innen 2030.

Klimakonferanse

Fylkesmannen arrangerte i november 2016 en stor konferanse om landbruk og klima. Alle innleggene fra konferansen kan du se her

Les mer om klimasatsingen.

Mer om tiltak: