Generelle miljøtiltak (RMP)

Regionalt miljøprogram (RMP) ivaretar særlige miljøhensyn i de ulike regionene, og gir en målretting av miljøinnsatsen i jordbruket utover det som er mulig gjennom nasjonale tilskuddsordninger. RMP for Hedmark beskriver miljøstatus og utfordringer landbruket har innen ulike miljøområder som forurensning, klima og kulturlandskap. Program for inneværende programperiode finner du under relaterte dokumenter.

Gjennom ordningen med tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark utfører bonden tiltak som:

  • reduserer erosjon og arealavrenning fra jordbruksarealer
  • reduserer faren for utlekking av plantevernmidler
  • reduserer utslipp av klimagasser
  • begrenser gjengroing av landskapet
  • ivaretar naturtyper med høyt biologisk mangfold
  • ivaretar og synliggjør landbrukets kulturminner og kulturmiljøer

De ulike ordningene er beskrevet i veiledningsheftet under relaterte dokumenter.

17.09.2018

Aktuelle søknadsfrister i jordbruket

I oktober er det frist for søknad om avlingsskadeerstatning, produksjonstilskudd, avløsertilskudd og generelle miljøtiltak.


08.08.2018

Å så en ettervekst gir tilskudd

Landbruks- og matdepartementet har kommet med følgende presisering: De som trøsker tidlig og sår en ettervekst som overvintrer i stubb, vil fortsatt være berettiget tilskudd til utsatt jordarbeiding under Regionalt miljøprogram.


01.08.2018

Nå kan du søke tilskudd til miljøtiltak

Fra 1. august kan du søke om tilskudd til ulike miljøtiltak i jordbruket. Det er etter jordbruksoppgjøret i 2018 kommet til en ny ordning og gjort endringer i tre.


06.09.2017

Tid for å søke om tilskudd til miljøtiltak

Gjennom regionalt miljøprogram kan du søke om tilskudd til miljøtiltak i jordbruket. Frist 1. oktober (20. oktober for beitelag).


28.09.2016

Frist 1. okt for RMP-tilskudd

Vi minner om fristen for å søke tilskudd til generelle miljøtiltak i jordbruket. Her finner du veiledningsheftet .


02.09.2016

Fortsatt tilskudd til utsatt jordarbeiding for de fleste arealer

Det kan også i 2016 gis tilskudd til utsatt jordarbeid for arealer i erosjonsklasse 1 (liten erosjon) og 2 (middels erosjon) i prioriterte vassdrag. For arealer med stor og svært stor erosjon kan det gis tilskudd i hele fylket.


01.08.2016

Tid for å søke om tilskudd til miljøtiltak

Gjennom regionalt miljøprogram kan du søke om tilskudd til miljøtiltak i jordbruket. Frist 1. oktober (20. oktober for beitelag).


23.04.2015

Høring ved forskriftsendring om generelle miljøtiltak for jordbruket

Forslag til revidert Forskrift om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark er nå sendt på høring.


17.10.2014

Fylkesmannen minner om tilskudd til drift av beitelag

Det må søkes elektronisk innen 20. oktober. Tilskudd gis til drift av beitelag som organiserer felles beitebruk i utmark i minimum 5 uker.


31.07.2014

Søk om tilskudd til generelle miljøtiltak fra 1. august!

Søknadsfristen er 1. oktober, men allerede fra 1. august kan du søke elektronisk via Altinn.


Flere nyheter