Miljøkrav

I husdyrholdet har det vært krav om oppsamling av husdyrgjødsel og pressaft i over 40 år. Ved algekatastrofen i Nordsjøen på slutten av 1980-tallet viste det seg at dette ikke var nok.

De siste 25 årene har landbruket derfor hatt en rekke miljøkrav for drift av sine arealer for å redusere faren for avrenning av næringsstoffer, samt ivareta kulturlandskapet og biologisk mangfold.

Manglende oppfyllelse av miljøkrava har betydning for flere tilskuddsordninger:

Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på.

Til disse ordningene er det fastsatt miljøkrav for å få utbetalt tilskudd:

- Foretaket kan ikke ha gjort inngrep som forringer kulturlandskapet uten på forhånd ha fått tillatelse fra kommunen. Eksempel på slike inngrep er lukking av bekker/grøfter og fjerning/oppdyrking av åkerholmer, kantsoner, steingjerder, rydningsrøyser og ferdselsårer.

- Vegetasjonssonene mot vassdrag skal være tilstrekkelig til å motvirke avrenning og være minst to meter.

Dette er grunnvilkår for å være berettiget tilskudd. I tillegg kan en få trekk i tilskuddet (20 %) dersom det mangler godkjent gjødslingsplan og/eller journal over plantevernmidler.
En kan også få trekk i tilskuddet dersom det er brudd på forskrift om gjødselvarer. Eksempler på brudd på regelverk som kan føre til trekk i tilskudd er avrenning fra lager og at husdyrgjødsel spredd i åpen åker ikke er nedmoldet innen 18 timer.

Generelle miljøtiltak (RMP-tilskudd)

Foretak som er berettiget produksjonstilskudd kan få tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark (såkalte RMP-tilskudd). Dette er tilskudd for å gjøre en ekstra miljøinnsats, og kravene er derfor noe strengere enn  kravene for å få produksjonstilskudd.

Mangler foretaket gjødslingsplan og/eller plantevernjournal skal hele det beregna RMP-tilskuddet avkortes. Er gjødslingsplanen eller plantevernjournalene mangelfulle avkortes tilskuddet skjønnsmessig. 

For tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel må søkeren ha fulgt gjødselvareforskriften ved lagring og bruk av all husdyrgjødsla.

Tilskudd til drenering

God drenering er avgjørende for å øke matproduksjonen, og har blitt enda viktigere med endret klima med mer nedbør.
I forbindelse med dreneringsarbeidet er det flere miljøkrav å forholde seg til:

- Det må utarbeides en plan som blant annet beskriver arbeidet sett opp i mot Kulturminneloven, Naturmangfoldloven, Vannressursloven, Vannforskriften og Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.

- Er det tvil om gravearbeidet vil berøre automatisk freda kulturminner, må fylkeskommunen kontaktes.

- Blir det funnet kulturminner må graverbeidet stanses og fylkeskommunen varsles.

- Kommunen skal vurdere tiltaket med tanke på Naturmangfoldlovens § 8-12 for mulig påvirkning på sårbare planter, insekter, fisk og andre vannlevende organismer.

- NVE må kontaktes dersom tiltaket vil påvirke vannføringen opp- eller nedstrøms vesentlig.

Her kan du lese mer om drenering og dreneringstilskudd.

 

Nydyrking

All nydyrking (uavhengig størrelse) skal godkjennes av kommunen. Flere miljøkrav gjelder ved nydyrking:

- Langs vassdrag med årssikker vannføring må det settes igjen en vegetasjonssonse på minst 6 meter. Mot vassdrag uten årssikker vannføring skal vegetasjonssonen være minst 2 meter.

- Det skal tas hensyn til natur- og kulturlandskapsverdiene i området.

- Kommunen skal vurdere oppdyrkingen etter Naturmangfoldlovens § 8-12.

- Fylkesmannen, fylkeskommunen og eventuelt Samisk kulturminneråd skal gis anledning til å uttale seg.

- Er arealet over 50 dekar skal kommunen spesielt vurdere behovet for konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning.