Eie og bo

Sveinhaug gård i Ringsaker (bilde fra gårdens hjemmeside)
Sveinhaug gård i Ringsaker (bilde fra gårdens hjemmeside)

Eiendommene er grunnlaget for verdiskapingen i landbruket. Den som overtar en landbrukseiendom må søke om konsesjon dersom eiendommen er uten bygninger, eller dersom den har et samlet areal på mer enn 100 dekar, eller den har mer enn 35 dekar fulldyrket og/eller overflatedyrket jord.

Konsesjonsloven gjelder for de fleste typer anskaffelser (kjøp eller arv) av fast eiendom. Formålet med konsesjonsloven er å støtte opp under det tradisjonelle familielandbruket, men loven er også til gagn for de som vil utvikle eiendommer med nye næringer, og for de som ønsker å bo på et gårdstun.

Boplikt

Det er et politisk mål å ha bosetting i hele landet, noe som blant annet sikres gjennom boplikten. Plikt følger direkte av loven når den som har odel eller er i nær slekt med forrige eier, overtar en eiendom med bolighus og mer enn 35 dekar dyrket mark eller 500 dekar skog. Boplikt kan også settes som vilkår i en konsesjonssak. Kommunen kan også innføre boplikt for de som kjøper eller arver helårsboliger, uavhengig at størrelsen på eiedommen.

Jordloven

Jordloven speiler det landbrukspolitiske målet om å sikre arealressursene og å opprettholde og styrke ressursene på det enkelte bruk. Dette innebærer blant annet at den som eier dyrket mark, har ansvar for at jorda blir drevet.

Jordloven har regler om driveplikt, omdisponering av dyrka og dyrkbar jord, og om deling av landbrukseiendom. Kommunen behandler og avgjør saker etter jordloven og konsesjonsloven, og Fylkesmannen er klageinstans.

Vis mer

 


06.10.2017

Nye regler om priskontroll ved konsesjon

Konsesjonslovens regler om priskontroll er endret fra 1. juli 2017.


02.03.2016

Konsesjon og priskontroll

Det er nå bestemt at priskontroll ved erverv av konsesjonspliktige landbrukseiendommer skal opprettholdes.


09.02.2016

Kurs for kommunene innen landbrukslovgivning

Både politikere og saksbehandlere er nå godt skolert i reglene om deling av landbrukseiendommer, omdisponering av dyrka og dyrkbar jord, driveplikt og konsesjonslov.Kontaktpersoner

Fakta

Hedmark har 9 % av landbrukseiendommene i Norge. Det tilsvarer over 16000.