Innenfor jordvernmålet i 2017

På landsbasis er det en nedgang på hele 36 % når det gjelder omdisponering av dyrka mark. Hedmark kan også vise til en gledelig nedgang for 2017.
På landsbasis er det en nedgang på hele 36 % når det gjelder omdisponering av dyrka mark. Hedmark kan også vise til en gledelig nedgang for 2017.

Endelige KOSTRA-tall for 2017 viser en nedgang i omdisponering av dyrka jord. Tallene viser også at Hedmark er fylket med størst interesse for nydyrking. 

Endelige tall fra KOSTRA viser at det ble omdisponert 4 025 dekar dyrka jord i 2017 på landsbasis. Dette er en nedgang på 36 %, og nesten på jordvernmålet som er 4 000 dekar per år. Dette er den klart laveste omdisponeringen av dyrka jord siden KOSTRA-registreringene startet i 2005. I Hedmark kan vi registrere en nedgang til 178 dekar, noe som er en gledelig utvikling fra forrige års tall på 659 dekar.
Det regionale jordvernmålet innebærer at det ifølge den nasjonale jordvernstrategien skal redusere omdisponeringen av dyrka mark til under 200 dekar per år innen 2020. Dette betyr at vi i Hedmark fortsatt må holde oss på dette lave nivået i omdisponering av dyrket mark i årene som kommer. Dette vet vi kan bli en utfordring da det foreligger større samferdselsutbygginger og reguleringsplaner for bolig- og næringsområder som vil bli vedtatt om ikke så lenge.

 

Nedgang i omdisponering av dyrkbar mark

Det er videre en nedgang fra 847 dekar i 2016 til 513 dekar i 2017 i omdisponering av dyrkbar mark i Hedmark. Det er viktig å understreke at også den dyrkbare marka er en viktig ressurs som bør tas vare på inn i fremtiden. 

Stor vilje til å satse og investere i jordbruket - nydyrking

At den dyrkbare marka er en viktig ressurs gjenspeiler seg i antall dekar omsøkt og godkjent til nydyrking i Hedmark. KOSTRA-tallene viser en økende trend i interessen for nydyrking, og det ble godkjent nydyrket 4 527 dekar i fylket i 2017. Hedmark er fortsatt det fylket i landet som har klart mest nydyrking foran Oppland og Nord-Trøndelag med hhv. 2 681 og 2 392 dekar. Det er en gledelig lesning at det er så stor interesse for nydyrking i Hedmark .

Kontaktpersoner

Jordvernveileder for kommunene

Landbruksdirektoratet har offentliggjort en ny digital jordvernveileder. Veilederen skal være et hjelpemiddel for kommunale saksbehandlere i arbeidet med å sikre matjorda i arealplanleggingen.