Utviklingstrekk i saueproduksjonen

Saueholdet i Hedmark har hatt en positiv utvikling de siste årene, og verdiskapingen fra saueholdet økte med 18 millioner kroner fra 2010 til 2014.

(Kilde: Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet i Hedmark). 

Totalt de siste 15 årene har det vært en nedgang i sauetallet, men trenden snudde i 2012 og det har de siste årene vært en økning.

Fig. 1: Utvikling i antall sau totalt i Hedmark 2000 –2016 (statistikk fra søknader om produksjonstilskudd)

Det har vært en nedgang i antall sau på utmarksbeite i perioden 1995-2016. Kravet for å kunne søke utmarksbeitetilskudd er at sauen går på utmarksbeite i minst 5 uker, hoveddelen av det daglige grovfôropptaket til dyret skal skje ved beiting av utmark med tilfredsstillende beitemuligheter, resten kan være tilkjørt gras eller innhøstet grovfôr. Det er besetninger i Hedmark som går på inngjerdede utmarksarealer, som også inngår i statistikken nedenfor, selv om en kanskje ikke tenker på dette som tradisjonell utmarksbeiting.

Fig. 2: Utvikling i antall sau på utmarksbeite totalt i Hedmark 2000 –2016 (statistikk fra søknader om produksjonstilskudd)

For å få oversikt over utviklingen i antall sau totalt og antall sau per kommune. Klikk her

Kontaktpersoner