Beitebruk

Hedmark har et lett tilgjengelig og godt beitelandskap og store, produktive utmarksbeitearealer. Til sammen høstes det fôr i utmarka gjennom beiting til en verdi av over 50 mill. kroner pr. år i fylket vårt.

Det slippes ca. 20 000 storfe, 110 000 sau/lam, 2 500 geiter og 760 hester på utmarksbeite i Hedmark. Endring i de siste årene viser en økning i antall storfe, mens antall sau har gått noe ned. Vi har storfe på utmarksbeite i hele fylket, mens hovedtyngden av sau på utmarksbeite er i Ringsaker og i Nord- Østerdalen.  

Fylkesmannen i Hedmark arbeider med å legge til rette for økt bruk av utmarksbeite som beiteressurs for landbruket. Hedmark har store utfordringer knyttet til rovvilt. I tillegg har vi utfordringer knyttet til endret bruk av utmarksbeitet, færre beitebrukere, større besetninger og endret organisering av beitelag.

Fylkesmannen initierer og støtter opp om vegetasjonskartlegging av viktige beiteområder, utarbeidelse av beitebruksplaner, endret organisering av beitebruken og tilrettelegging for økt bruk av utmarksbeitene. Fortsatt bruk av utmarka som beiteressurs er en forutsetning for å kunne øke produksjonen av mjølk og kjøtt i våre områder.

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. Det kan søkes om tilskudd til både investeringstiltak og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter i beiteområder.

Søknadsfristen i Hedmark er satt til 1. mars. Søknaden sendes kommunen der tiltaket skal gjennomføres. Kommunen skal gi en vurdering og anbefaling av tiltaket før søknaden sendes over til Fylkesmannen som behandler søknaden. Søknadsskjema, forskrift og rundskriv finner du under relaterte dokumenter til høyre.

 

23.05.2018

Fylkesmannens informasjonsbrosjyre om beitedyr og rovvilt 2018

Fylkesmannen sender i disse dager ut årets utgave av "Fylkesmannen i Hedmark informerer 2018". I denne folderen gir Fylkesmannen og SNO oppdatert informasjon om rovviltforvaltningen.


02.02.2018

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Hedmark har store, produktive utmarksarealerer og et lett tilgjengelig beitelandskap. Nå er det mulig å søke om midlene for 2018 som tilrettelegger for bedre utnyttelse av beiteressursene.


10.07.2017

Sommertid er beitetid

I Hedmark er nærmere to hundre tusen husdyr på beite sommerstid. Beiting er viktig både for matproduksjon og kulturlandskap, men beitedyrene kan også plutselig befinne seg i vegbanen.


23.01.2017

Nå kan du søke om tilskudd til tiltak i beiteområder!

Sperregjerde, sankeanlegg, saltsteinsautomat eller radiobjøller? Alt dette er det mulig å få tilskudd til! Søknadsfristen er 1. mars.


12.05.2016

Store ledige beiteressurser

Fersk rapport viser at det er muligheter for å utnytte beiteressursene i større grad. Det er store regionvise forskjeller som vi må ta hensyn til i det videre arbeidet.


04.03.2016

Fra skog til innmarksbeite

Skogeier står fritt til å omdisponere skogareal til beite. Hvordan få et godt beite av høy kvalitet?


17.04.2015

Beiteressursene kartlegges

Hedmark har store beiteressurser. For god utnyttelse av disse er det viktig å vite hvor de beste beitene er, hvor det er plass til flere beitedyr og potensialet for bruk av innmarksbeiter.


26.03.2013

Bok om gjerder i beiteområder

Gjennom arbeidet med Nasjonalt beiteprosjekt i Vingelen i Tolga kommune har det vært stor fokus på temaet rundt gjerder i utmark. Beiteprosjektet har bidratt gjennom finansiering av en masteroppgave på temaet.