Muligheter til økonomisk støtte til prosjekter innen landbruket

For inneværende år har Fylkesmannen over 4 mill. kroner til utrednings- og tilretteleggingsprosjekter (UT-midler).

Midlene skal nyttes til prosjekter som legger til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping i landbruket. Det er en forutsetning at representanter for landbruksnæringa er representert i prosjektet.

Midlene har et tredelt formål:

 • Å bidra til økt matproduksjon
 • Å bidra til utvikling og modernisering av det tradisjonelle landbruket
 • Å bidra til utvikling av andre landbruksbaserte næringer (bygdenæringer)

Det kan søkes om midler til:

 • Prosjekter som bygger opp under økt produksjon i primærjordbruket samt optimisme og framtidstro blant aktive jordbrukere.
 • Prosjekter som bygger opp under eller legger til rette for satsinger på bygdenæringer som er i samsvar med nasjonale og regionale satsingsområder.
 • Kompetanseutvikling – infrastrukturtiltak (ikke gjennomføring av enkeltkurs).
 • Prosjekter med formål å bidra til rekruttering og likestilling.
 • Fellesprosjekter og fellestiltak der prosjektet er av vesentlig betydning for landbruksbasert næringsutvikling/bygdenæringer.

Eksempler på prosjekter:

 • Prosjekter, innen en kommune eller en region, som legger opp til økt produktivitet innenfor bestemte produksjonsgrener (storfe, bær, korn) eller forbedret driftsresultat for grupper av foretak
 • Ny og mer effektiv felles bruk av utmarksressursene i et område
 • Nettverksbygging mellom eller ny organisering av primærprodusenter

Mer om UT-midlene finner du her.

Kontaktpersoner