Trebruk

Nær 95 % av massevirke fra Innlandet foredles utenfor regionen og det aller meste utenlands. Dette gjør skognæringen sårbar i forhold til valuta- og markedssvingninger. Når det gjelder sagtømmeret foredles hoveddelen fortsatt i Innlandet, noe selges til andre regioner i Norge og en mindre del går til eksport.

Økt bruk av tre til tradisjonell bruk, i nye produkter og til bioenergi er prioriterte satsingsområder i Strategi for skog- og tresktoren i Hedmark og Oppland 2013 – 2016. Et av målene her er at Innlandet skal bli ledende på bruk av tre og beregninger viser at bruk av tre i bygg/ konstruksjoner er den anvendelsen av treet som gir høyest verdiskaping og det beste klimaregnskapet.

Følgende pågående tiltak skal bidra til å øke bruken av tre i Innlandet:

Tredriverne
Det er en «Tredriver» i både Hedmark og Oppland som skal bidra til at tre blir vurdert når nye byggeprosjekter planlegges. Dette arbeidet finansieres av Innovasjon Norge, fylkeskommunen og Fylkesmannen.


Kompetanseprogrammet for bruk av tre i bygg.
Gjennom Strategi for skog- og tresektoren er det utviklet et eget «Kompetanseprogram for bruk av tre i bygg» med kommunene i Hedmark og Oppland som viktig målgruppe. Programmet er utviklet i samarbeid med Tresenteret i Trondheim og Trefokus.

22.03.2018

Tredrivernettverket med samling i Innlandet

Innovasjon Norge har gjennom flere år driftet Trebasert innovasjonsprogram, med hovedformål å bidra til økt bruk av tre og leverandørutvikling i næringen.


12.02.2018

Treprisen 2018

Vet du om noen som har bidratt til innovasjon og banebrytende arbeid innen bruk av tre og trevirke i Innlandet?


25.01.2018

Mer trebyggeri i Innlandet

Flere større bygg i tre reises nå i Innlandet. Flaggskipet er Mjøstårnet i Brumunddal, men flere er under planlegging og oppstart. 


18.01.2018

Mer trebyggeri i Innlandet

Flere større bygg i tre reises nå i Innlandet. Flaggskipet er Mjøstårnet i Brumunddal, men flere er under planlegging og oppstart. 


11.12.2012

Videreforedling og bruk av tre

Økt regional videreforedling og bruk av tre har et stort potensial i forhold til å sikre skogbasert verdiskaping i Innlandet. Viktige satsingsområder for å utløse dette potensialet er utvikling av nye innovative løsninger for økt bruk av tre i samarbeid mellom regionalt næringsliv og det offentlige.

 


11.12.2012

Bioenergi i Hedmark

Bruk av bioenergi i Hedmark er høyest i landet når vi ser det forhold til folketallet.Vår bioenergibruk utgjør om lag 22 % av all stasjonær energibruk i fylket, mens tallet på landsbasis er 9 %.