Bygdeutviklingsmidler

Fylkesmannen forvalter bygdeutviklingsmidler til utrednings- og tilretteleggingstiltak (UT-midler). Midlene skal støtte opp under nasjonale og regionale satsinger og prioriteringer. Midlene er ikke bedriftsrettet, men skal brukes til felles prosjekter som bidrar til å styrke landbruksnæringen.

Innovasjon Norge Innlandet forvalter den bedriftsrettede delen av bygdeutviklingsmidlene (IBU-midler).

Fylkeskommunen forvalter midler til kompetanse, rekruttering og likestilling i landbruket.

Bruken av utrednings- og tilretteleggingsmidlene skal skje med utgangspunkt i Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark (vedtatt våren 2013). Programmet er Hedmarks svar på oppdraget i Meld. St.9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken (Velkommen til bords) om å styrke og samordne det regionale handlingsrommet innenfor områdene landbruksbasert næringsutvikling, miljø, og skog/klima. Programmet består av tre ulike delprogrammer, deriblant Regionalt næringsprogram for landbruket i Hedmark (RNP) som beskriver hvordan bygdeutviklingsmidlene skal forvaltes. Nytt Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU) for perioden 2019-2022 for Hedmark og Oppland skal vedtas innen utgangen av 2018.

 

14.03.2017

Bli med på å utvikle landbruket!

Har du eller din organisasjon en idè? Fylkesmannen deler ut midler til prosjekter for utvikling av landbruket i Hedmark.


12.08.2016

Videreutvikling av landbruket i Hedmark!

Fylkesmannen har midler til å støtte utviklingsprosjekter innen landbruksbaserte næringer.