Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

 Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

 

Landbruket betyr mye i Hedmark

Landbruket og landbruksbasert industri i Hedmark, både jord og skog, gir grunnlag for 14.000 arbeidsplasser og en årlig verdiskaping på 5 milliarder kroner. Hele 16 % av sysselsettingen og 11 % av verdiskapingen i fylket er dermed landbruksbasert. Landbruket står for over 20 % av sysselsettingen i flere kommuner i Nord-Østerdal, og medregnet industrien for over 20 % av samlet verdiskaping i Alvdal, Våler, Rendalen, Sør-Odal, Grue og Ringsaker.

Se mer fakta og statistikk her.


12.10.2018

Mer fleksibel praktisering av frister for å søke produksjonstilskudd i 2018

Søknadsfristen for del 2 av søknad om produksjons- og avløsertilskudd er 15. oktober 2018. I
år er det mulig å levere søknaden fram til og med 29. oktober.


09.10.2018

Oppdatert nasjonal jordvernstrategi

Regjeringen la den 8. oktober 2018 fram en oppdatert jordvernstrategi i statsbudsjettet for 2019 etter anmodning fra Stortinget.


09.10.2018

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler 2019

Alle som fremmer interesse for eller utvikling av skogbruket kan søke om økonomisk støtte. Frist er 1. november 2018.


26.09.2018

Inspirasjonsdag om matglede for eldre

Hamar er ett av seks steder i Norge hvor det skal arrangeres inspirasjonsdager innenfor mat- og helseomsorg.


18.09.2018

Skogstatistikk fra 1943 til i dag

Visste du at det i 1945 ble grøftet 84 kilometer i Hedmarksskogen? Eller at dette hadde økt til nær 1500 km i 1957? I fjor ble under 250 km av disse grøftene rensket opp for at skogen skal vokse bedre. 


17.09.2018

Aktuelle søknadsfrister i jordbruket

I oktober er det frist for søknad om avlingsskadeerstatning, produksjonstilskudd, avløsertilskudd og generelle miljøtiltak.


12.09.2018

PBL-konferanse 2018

Plan- og bygningslovkonferansen for kommunene i Hedmark er lagt til Radisson Blu Resort Trysil den 16. - 17. oktober 2018.


03.09.2018

Utsatt frist for husdyrgjødselspredning

Fristen for å spre husdyrgjødsel uten nedmolding/nedfelling er forlenget til 1.oktober. Spredning i åpen åker kan gjøres fram til 1. november.


27.08.2018

Demensomsorg på gård

Flere aktører har gått sammen om erfaringsseminar om demensomsorg på gård.


27.08.2018

Skal du søke erstatning etter avlingssvikt?

Søk nå dersom du har endelige tall for avlinga, eller du ønsker forskudd. Endelig søknadsfrist er 31. oktober. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel