Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

 Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Dette er våre fagområder (klikk på bildet):

Skogbruk

Skogbruk

Jordbruk

Jordbruk

Bygdeutvikling

Bygdeutvikling

Reindrift

Reindrift

Eie og bo

Eie og bo

Fakta og statistikk

Fakta og statistikk

 

Landbruket betyr mye i Hedmark

Landbruket og landbruksbasert industri i Hedmark, både jord og skog, gir grunnlag for 14.000 arbeidsplasser og en årlig verdiskaping på 5 milliarder kroner. Hele 16 % av sysselsettingen og 11 % av verdiskapingen i fylket er dermed landbruksbasert. Landbruket står for over 20 % av sysselsettingen i flere kommuner i Nord-Østerdal, og medregnet industrien for over 20 % av samlet verdiskaping i Alvdal, Våler, Rendalen, Sør-Odal, Grue og Ringsaker.

Se mer fakta og statistikk her.


16.08.2018

Avlingsskade- og miljøsamling

Fylkesmannen inviterer til fagsamling om regelverket rundt erstatning ved avlingsskade samt ulike miljøtema.


08.08.2018

Å så en ettervekst gir tilskudd

Landbruks- og matdepartementet har kommet med følgende presisering: De som trøsker tidlig og sår en ettervekst som overvintrer i stubb, vil fortsatt være berettiget tilskudd til utsatt jordarbeiding under Regionalt miljøprogram.


07.08.2018

Kommunesamling skogbruk 2018

Årets skogfaglige samling tar opp bl.a. nytt storfylke og forventninger, kommunen som skogbruksmyndighet, regionsamarbeid, digitalisering, skogjuss, skogbrannberedskap, Edel, skogkulturaktivitet, skogsveg med minikurs vedlikeholdskontroll, grøfting av skogsmark mm.


01.08.2018

Nå kan du søke tilskudd til miljøtiltak

Fra 1. august kan du søke om tilskudd til ulike miljøtiltak i jordbruket. Det er etter jordbruksoppgjøret i 2018 kommet til en ny ordning og gjort endringer i tre.


12.07.2018

Tørkesommeren 2018 – produksjonstilskudd og erstatning for avlingssvikt

Hvordan forholde seg til søknad om produksjonstilskudd og erstatning for avlingssvikt i 2018?


06.07.2018

Tørke og avlingssvikt

Her finner du informasjon fra en samlet landbruksnæring i Innlandet om berging av fôrressurser i forbindelse med den langvarige tørken.


06.07.2018

Innenfor jordvernmålet i 2017

Endelige KOSTRA-tall for 2017 viser en nedgang i omdisponering av dyrka jord. Tallene viser også at Hedmark er fylket med størst interesse for nydyrking. 


06.07.2018

Nytt søknadssystem

Fra 15. august i år må alle gårdbrukere som skal søke om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel gjøre dette elektronisk via Altinn.


29.06.2018

Sommerferie - fungering

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen har gått ut i sommerferie. Han er tilbake på jobb uke 31. I uke 27 og 28 er Anne Kathrine Fossum fungerende fylkesmann, og i uke 29 og 30 fungerer Kristine Schneede. 


28.06.2018

Fylkesmannen.no i ny drakt

Fra i dag, fredag 29. juni, kommer Fylkesmannens hjemmeside i nytt design. Innholdet er stort sett det samme som før.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel