Kommunereformen

Regjeringen ønsker et sterkt lokaldemokrati, som gir folk og lokalsamfunn frihet og mulighet til å styre sin egen hverdag og samfunnsutvikling. Reformen gir færre kommuner, og fra 2020 vil det være 356 kommuner i Norge.

Færre og større kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle lovpålagte oppgaver, gi bedre muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt ivareta viktige frivillige oppgaver. Som et generelt prinsipp skal reformen legge grunnlaget for at alle kommuner kan løse sine lovpålagte oppgaver selv.

Regjeringen har følgende mål for reformen:

  • Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne
  • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
  • Styrket lokaldemokrati

Proposisjon om ny kommunestruktur ble vedtatt av Stortinget 8. juni 2017.

Vis mer

Fylkesmannen i Hedmark deltar aktivt ved å igangsette, følge opp og legge rammer for de fylkesvise prosessene.

Fylkesmannen bruker regionrådene som arena for samtale og diskusjon om kommunestruktur i Hedmark. De fire regionene har ulike forutsetninger, muligheter og utfordringer med en framtidig kommunestruktur, og det synes derfor riktig å føre debatten på regionnivå. De formelle diskusjonene og vedtak skal gjennomføres i den enkelte kommune. Se også tidsplanen.

Slik har regionene i Hedmark jobbet med reformen

Tabellen i denne artikkelen gir en oppsummering av utredninger, innbyggerhøringer med mer som har vært utført i perioden 08.2014 - 07.2016. Du kan klikke deg inn på dokumentene. De blir publisert etter hvert som de kommer.

Les mer om arbeidet i regionene.


03.10.2016

Framtidig kommunestruktur

Se direkte fra pressekonferansen kl. 11:00: Sigbjørn Johnsen legger fram sine synspunkt på framtidig kommunestruktur i Hedmark.


03.10.2016

Kommunereformen i Hedmark og Fylkesmannens tilråding

Fylkesmannen presenterer sin oppsummering og vurderinger 3. oktober 2016.


06.09.2016

Ordførermøte 060916

Fylkesmannen inviterte til ordførermøte i dag for å få innspill til  sin anbefaling på kommunereformen i Hedmark.

16  kommunestyrer i  Hedmark vil bestå som egne kommuner  med interkommunalt samarbeid. Kongsvinger og Hamar vil bygge større kommuner. Våler, Åsnes, Nord-Odal og Sør-Odal er fortsatt i prosess og har sluttbehandling i september. 

Det ble mye diskusjon om interkommunalt samarbeid og ordførerne begrunna hvorfor interkommunalt er ansett som en bedre løsning enn sammenslåing.  Eget referat blir laga på dette.

   Her kan du lese innledningen til assisterende fylkesmann.


13.06.2016

Fylkesmannens mal

KMD har kommet med bestilling til  Fylkesmannens  anbefaling


31.05.2016

Utfordringsbildet i Sør-Østerdal

Fylkesmannen og  formannskapene i Sør-Østerdal møttes til felles samling for å drøfte utfordringsbilde, kommunereform og samarbeidsløsninger.


24.05.2016

Regionale utfordringsbilder

Fylkesmannen i Hedmark har laga  utfordringsbilder for regionene  sett opp mot de fire hovedmålene i reformen.

 


18.05.2016

Slik har regionene i Hedmark jobbet med reformen.

Tabellen nedenfor gir en oppsummering av utredninger, innbyggerhøringer med mer utført i perioden 08.2014 - 07.2016. Du kan klikke deg inn på dokumentene. De blir publisert etter hvert som de kommer.


04.05.2016

Nord-Østerdal og kommunereformen

 I dag er det felles kommunestyremøte  i  Nord-Østerdal der  kommunereformen diskuteres.


25.04.2016

Anbefaler ikke regionkommune i Nord-Østerdal

Østlandsforskning har jobbet på oppdrag for kommunene i Nord-Østerdal. De fikk i oppdrag og vurdere en ny regionkommune med 6 kommuner,  se på dagens alternativ  og dagens alternativ med utvidet interkommunalt samarbeid.


21.04.2016

Glåmdalen- felles formannskapsmøte

Representanter fra Fylkesmannen og formannskapene i Glåmdalen møttes 20.04.16 og diskuterte status  og utfordringsbilde  for Glåmdalen. Innovasjon, økonomi, hvordan styrke skoleresultater, attraktive fagmiljøer, helse- og sosiale tjenester i framtida ble diskutert. 


Flere nyheter