Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

Kommuner med merforbruk som ikke blir nedbetalt etter kravene i kommuneloven, blir registrert i "Register om betinget godkjenning og kontroll" (Robek). Fylkesmannen skal kontrollere budsjett og økonomiplaner i Robek-kommuner, og skal også godkjenne alle vedtak om lån og langsiktige leieavtaler.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Når en kommune garanterer for et beløp som overstiger 500 000 kroner, skal vedtaket godkjennes av Fylkesmannen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 60, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Fylkesmannen.

Vis mer


13.07.2018

Åsnes kommune ut av ROBEK

Åsnes kommune meldes ut av ROBEK (Register Om BEtinget godkjenning og Kontroll)


17.01.2018

Skjønnsmidler til prosjekter 2018

Reduserte rammer fører til at kommunene ikke kan søke på skjønnsmidler til nye prosjekter i 2018.


18.12.2017

Kommunebudsjettene for 2018

Kommunene skal sende budsjettet for 2018 til Fylkesmannen innen 15. januar 2018.


10.11.2017

Fordeling av tilbakeholdte skjønnsmidler 2017

Midlene er nå fordelt i sin helhet.


12.10.2017

Fordeling av skjønnsmidler til kommunene i Hedmark 2018

Fylkesmannen har fordelt skjønnstilskuddet til kommunene. Rammen for 2018 utgjør 63 millioner kroner.


22.06.2017

Grue ut av ROBEK

Grue kommune har i 2016 dekket inn sine regnskapsmessige underskudd. Kommunen meldes derfor ut av ROBEK.


21.06.2017

Ordinært skjønnstilskudd for 2018

Fylkesmannen har sendt brev til kommunene om skjønnstildelingen for 2018.


30.05.2017

Ordførermøte 1-2. juni

Ordførere og rådmenn inviteres til samling på Høsbjør 1 og 2 juni.


11.05.2017

Kommuneproposi-sjonen 2018

Kommuneproposisjonen 2018 ble lagt fram 11.05.17.


14.12.2016

Skjønnsmidler til prosjekter 2017

Reduserte rammer fører til at kommunene ikke kan søke på skjønnsmidler til nye prosjekter i 2017.


Flere nyheter