Tilleggssøknad om tillatelse til etablering av deponi for syredannende masser ved Brynsåsen steinbrudd


Høringsfrist 18. april 2018 23:59

Hamar Pukk og Grus AS avd. Brynsåsen Steinindustri søker om tillatelse til etablering av et deponi for syredannende masser i Brynsåsen steinbrudd.

Hamar Pukk og Grus AS har under behandling en søknad om etablering av et inert deponi for utsprengt fjell og mineralske løsmasser med et naturlig innhold av metaller. Vi viser til følgebrev og søknad av 10.01.18, som ligger som vedlegg på denne siden.

Fylkesmannen har mottatt et brev datert 07.02.18 fra Hamar Pukk og Grus. Dette brevet inkluderer en tilleggssøknad for utvidelse av mottaket på Brynsåsen. De ønsker å behandle og sluttdeponere syredannende masser. Det presiseres i søknaden at de potensielt syredannende massene skal nøytraliseres før deponering. Massene vil derfor defineres som inert avfall i henhold til avfallsforskriftens §9-3. Inert avfall defineres som avfall som ikke gjennomgår noen betydelige fysisk, kjemisk eller biologisk omdanning ved kontakt med andre stoffer. Svovelinnholdet i massene vil nøytraliseres ved å blande finknust kalkstein eller finknust betong med de potensielt syredannende massene. Mer info kan finnes i følgebrev og søknad av 07.02.18, som ligger som vedlegg på denne siden. Søknaden må ses i sammenheng med søknad av 10.01.18.

Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn hos Stange kommune fram til 18.4.2018. Uttalelser til søknaden oversendes Fylkesmannen via skjemaet nedenfor, e-post eller vanlig post: Postboks 4034, 2306 Hamar, innen 18.3.2018.

Du kan se nærmere på området det gjelder i det interaktive kartet nedenfor (klikk på utvid-knappen øverst til høyre i kartbildet):