Tillatelse til midlertidige arbeider i Mjøsa med mudring/graving og sprengning


Høringsfrist 01. august 2018 23:00

Ringsaker kommune har søkt om tillatelse til midlertidige anleggsarbeider i Mjøsa i forbindelse med utlegging av vannledning for nye Moelv vannverk.

Fylkesmannen har mottatt en søknad fra Norconsult AS, som på vegne av Ringsaker kommune har søkt om tillatelse til midlertidige arbeider i Mjøsa med mudring/graving og sprengning etter forurensningsloven § 7 og forurensningsforskriften § 22. Søknaden er datert 17.04.2018 (se relaterte dokumenter).

Bakgrunnen for søknaden er utbygging av Nye Moelv Vannverk. Ny vannledning vil legges fra ny råvannspumpestasjon ut i Mjøsa ved Hagavika småbåthavn og til Helgeberget. Vannledningen vil delvis følge traséen til eksisterende vannledning og være ca. 1500 m lang. Inntaksledningen vil legges på 70 m vanndyp.

For å etablere rett fall for vannledningene må det sprenges i strandsonen og ut i Mjøsa (ca. 50 m). Videre utover (ca. 75 m) vil det bli gjennomført graving. Sedimentet i grøfta for ledningstraséen skal graves ut med gravemaskin på flåte. For å holde området i strandsonen tørt, vil det etableres en bergterskel som barriere. Utsprengt berg søkes omdisponert til prosjektet Mjøsparken på Strandsaga i Brumunddal. Anleggsarbeidene er planlagt fra oktober 2018 til april 2019.

Norconsult AS har gjennomført en miljøteknisk undersøkelse av sedimentet langs strekningen for ny vannledning. Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge forurensningsgraden i sedimentet og vurdere håndtering av sediment under tiltakene. Rapporten finnes som relatert dokument på denne siden.

Det anbefales i rapporten at det tas to supplerende sedimentprøver av dypereliggende sediment langs traséen hvor det skal graves og sprenges for å kartlegge forurensningssituasjonen her. Dette ble gjennomført i mai. Resultatene skal oversendes fra konsulenten fortløpende og vil publiseres på denne siden når den er klar.

Norconsult AS har også utarbeidet en vurdering av konsekvens av sprengning på fisk og en tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn ved Nye Moelv Vannverk. Dokumentene som vedlegg.

Søknaden er lagt ut til offentlig gjennomsyn hos Ringsaker kommune fram til 1.8.2018.

Uttalelser til søknaden oversendes Fylkesmannen via skjemaet på denne nettsiden, e-post til fmhepost@fylkesmannen.no eller post til Postboks 4034, 2306 Hamar.

Se nærmere på området det gjelder i det interaktive kartet nedenfor (klikk på utvid-knappen øverst til høyre i kartbildet):