Søknad om utslippstillatelse fra anleggsvirksomhet ved Tolga kraftverk


Høringsfrist 03. april 2018 23:00

Eidsiva søker om tillatelse til utslipp av renset driftsvann og lekkasjevann samt deponering av tunnelmasse i forbindelse med utbygging av Tolga kraftverk.

Eidsiva Vannkraft AS skal bygge ut Tolga kraftverk, som skal nytte fallet i Glåma mellom Hummelvoll og Eidsfossen. Kraftstasjonen skal bygges som fjellhall ved Erlia. Eidsiva Vannkraft søker i den anledning om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av renset driftsvann fra borerigger og lekkasjevann fra omliggende berg, fra vasking av maskiner/utstyr og av sanitæravløp. Det søkes også om tillatelse til deponering av uttatt tunnelmasse i tipp ved Erlia og i Kåsdalen.

Utslipp fra driftsvann kan inneholde suspendert stoff (steinstøv fra sprengning), nitrogen (ammonium og nitrater), tungmetaller/aluminium og organiske forbindelser (olje, diesel og rensemidler fra anleggsmaskiner). Avløpsvann fra anleggsaktivitet vil bli renset i oljeutskiller, pH-justering, sedimentering, eventuelt i tillegg med kjemisk felling og filtrering.

Eventuelle uttalelser sendes skriftlig til Fylkesmannen i Hedmark innen 3. april 2018 via skjemaet nedenfor, e-post eller med vanlig brev til Fylkesmannen i Hedmark, Postboks 4034, 2306 Hamar.

Utbygger har gjort oppmerksom på en feil i søknaden. pkt. På side 7 under punkt 3.1, tredje avsnitt to siste setninger står det:

«Berggrunnen i prosjektområdet består av glimmerskifer og skifrig metasandstein. I tillegg kommer man inn i ofiolitt, som består her i hovedsak av grønnstein og grønnskifer.»

Korrekt beskrivelse skal være:

«Utfra tolkning av NGUs berggrunnskart forventes tunnelene å drives for det meste i kvartsitt, kvartsskifer og helleskifer men bergmasse bestående av grå og grønn fyllitt og glimmerskifer kan påtreffes i avløpstunnel mellom kraftstasjon og mot nedre kryssing under Glåma.»

Du kan se nærmere på området det gjelder i det interaktive kartet nedenfor (klikk på utvid-knappen øverst til høyre i kartbildet):

<p