Søknad om utslipp av vaskevann fra Espatunnelen


Høringsfrist 18. april 2018 23:30

Statens vegvesen søker om tillatelse til permanent utslipp av renset tunnelvaskevann fra Espatunnelen i Stange kommune

Espatunnelen ble ferdigstilt i 2014 i forbindelse med utbygging i fellesprosjektet E6-Dovrebanen som blant annet omfattet ny firefelts motorveg på strekningen Minnesund-Kleverud. Tunnelen er 690 meter lang.

Vegtunneler må vaskes for å opprettholde sikt og lysforhold, og vasken er viktig for å opprettholde trafikksikkerheten. Helvask innebærer at hele tunnelen vaskes, halvvask innebærer at veg og vegg samt teknisk utstyr vaskes. Vaskevannet samles i dag i to separate tanker inne i tunnelene og vaskevann og slam hentes av sugebil og leveres til godkjent mottak.

Tunnelvaskevann inneholder mye partikler og ulike metaller. Metaller som kan være problematiske i forhold til utslipp er kobber (Cu), sink (Zn), kadmium (Cd), bly (Pb) og nikkel (Ni). I tillegg kan vannet ha høyt innhold av forskjellige PAH-forbindelser og såper (tensider).

Utslippspunkt ved Skrepperudbekken.

Utslippspunkt ved Skrepperudbekken.

Det er i Espatunnelen installert en renseløsning som tar utgangspunkt i at tilført vaskevann skal fordeles på to tanker (tankvolum 2 x 50 m3). Dette gir tilstrekkelig volum for maksimal vaskevannsmengde og akkumulert slam i forbindelse med en helvask av tunnelen. I tankene vil tilført vaskevann stå i ro for sedimentasjon og nedbrytning av såpekomponenter i 4-8 uker. Etter sedimentasjonsperioden vil renset vann i tankene føres til utslipp i Skrepperudbekken. Sedimentert slam forutsettes sugd opp og fraktet bort med tankbil til godkjent mottak.

For mer informasjon, se vedlagte søknad.

Innspill til søknaden kan sendes til Fylkesmannen innen 23. april 2018 via skjemaet nedenfor, per e-post eller med vanlig post til Fylkesmannen i Hedmark, postboks 4034, 2306 Hamar.

Søknaden legges også til gjennomsyn hos Stange kommune og blir kunngjort i lokalaviser.

Du kan se nærmere på området det gjelder i det interaktive kartet nedenfor (klikk på utvid-knappen øverst til høyre i kartbildet):