Nye verneforslag på høring


Høringsfrist 30. juni 2018 23:59

Fylkesmannen foreslår å opprette Tørrberget naturreservat i Våler. Samtidig foreslås utvidelser av Skjeftkjølen i Trysil og Tronkberget i Stor-Elvdal.

Forslagene er nå sendt på høring. Alle de tre forslagene ligger på Statskoggrunn.

Tørrberget naturreservat

Området ligger på og rundt de to toppene Tørrberget (563 moh) og Sætersjøberget (590 moh) helt vest i Våler kommune i Hedmark, ca. 11 km vest for Våler sentrum nær grensa til Løten og Stange kommuner. Tørrberget har viktige naturverdier knyttet til gammel mellomboreal granskog og mosaikk av skog/myr med høy luftfuktighet, samt gamle løvtrær. Naturverdiene finnes spredt i området, også utenfor kjerneområdet. Området danner en god helhet, og en finner hele gradienten fra lisidene til toppene av kollene representert. Det er få tilsvarende områder i denne delen av Våler kommune som har tilsvarende verdier. Verneforslaget utgjør 1795 daa.

Tronkberget naturreservat (utvidelse)

Tronkberget er en stor og høy skogås som dominerer landskapet på østsiden av Glomma ved Evenstad i Stor-Elvdal kommune. Øvre lisider under selve berget utgjør den arealmessig største delen av det aktuelle området. Dette omfatter ei sør- og sørvestvendt bratt liside mellom en stupbratt skrent i overkant som markerer grensa mot det eksisterende naturreservatet og ungskog og flatehogster lavere nede i lia der terrenget er slakere. Utvidelsesarealet har isolert sett middels naturverdier knyttet delvis til naturskogtilstand og delvis til forekomster av rike/sjeldne/prioriterte skogtyper. De største kvalitetene er knyttet til brattlia med relativt gammel gran-naturskog på gode boniteter i en lokalklimatisk gunstig liside og med en del gamle lauvtrær, en velutviklet bekkekløft og forekomster av rik sumpskog. Tronkberget samlet sett (eksisterende naturreservat og foreslått utvidelsesareal) har høye naturverdier. Utvidelsesforslaget utgjør 680 daa.

Skjeftkjølen naturreservat (utvidelse)

Området ligger nær Rysjøen/Rysjølia sør i Trysil kommune og består for det meste av store åpne myrpartier på Skjeftkjølen med tilhørende skogkledde holmer. En liten del av Skjeftåsen er innlemmet i verneforslaget. Skjeftkjølen har viktige naturverdier knyttet til mellomboreal gammel gran- og furuskog og mosaikken skog/myr med høy luftfuktighet, samt gamle løvtrær. Området utgjør et relativt stort område med enkelte forekomster av gammelskogfragmenter. Utvidelsesarealet utgjør 3 025 daa.

Du kan lese mer om den foreslåtte utvidelsen ved å klikke på de vedlagte dokumentene.

Fristen for å komme med innspill til høringsforslagene er 30. juni 2018. Du kan skrive inn din uttalelse i skjemaet nedenfor eller sende den til fmhepost@fylkesmannen.no. Det går også an å sende uttalelsen som vanlig brev til Fylkesmannen i Hedmark, postboks 4034, 2306 Hamar.