Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak utlyses med dette tilskuddet for å rekruttere flere psykologer for 2019

Rekruttering av flere psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er en av regjeringens satsinger for å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet. Lovkrav om at kommunene skal ha psykologkompetanse trer i kraft fra 2020. 

Det har vært en sterk økning i antall psykologer de siste årene. Samtidig er det fortsatt mange kommuner som oppgir at de ikke har psykologkompetanse.


I 2019 er bevilgningen styrket med 50 mill. kr og det legges dermed til rette for at alle kommuner kan motta tilskudd innen lovkravet trer i kraft. 2019 er siste året kommunene har mulighet til å søke om tilskudd. Fra 2020 legges midlene inn i kommunenes frie inntekter.
Kommuner som tidligere ikke har mottatt tilskudd har høyest prioritet.


Formålet for ordningen er å styrke kvaliteten og kompetansen i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet.
Ordningen skal bidra til en forsterket rekruttering av psykologer og at kommunene ut fra lokale hensyn benytter kompetansen til:


• i større grad til mer system- og samfunnsrettet arbeid. Plan- og utviklingsarbeid, veiledning og fagstøtte til øvrig personell/ tjenester inngår i dette arbeidet
• i større grad til helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot individer, grupper og lokalmiljø
• til lavterskel behandlings- og oppfølgingstilbud til enkeltmennesker, familier, pårørende og grupper, herunder også utredning og diagnostisering
• til utadrettet arbeid, hvor psykologen inngår i forpliktende tverrfaglig og/eller flerfaglig samarbeid, eksempelvis gjennom organisering i team eller samlokalisering med øvrig personell/tjenester.

Søknadsfrist: 10. februar 2019.


Se Helsedirektoratets hjemmeside for ytterligere informasjon.


Kommunene skal benytte fylkesmannens elektroniske søknads- og rapporteringsløsning for søknad og rapporteringKontaktpersoner