Tilskuddsordninger

Fylkesmannen administrerer flere tilskuddsordninger til kommunene på vegne av Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.  Det er mulig å søke kompetansetilskudd og tilskudd til prosjekter. På denne siden vil regelverk, søknadsskjema og søknadsfrister bli kunngjort.


04.05.2018

Tilskuddsmidler til ordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

For andre gang i år lyses det ut midler slik at kommunene kan få økonomisk bistand til å ansette psykologer. Det skal fordeles 22,5 millioner over hele landet.


09.02.2018

Tilskudd til kompetanseheving, rehabilitering/habiliteringsprosjekter og øvrige innovasjonsprosjekter

Hovedmålet for ordningene er å stimulere kommunene til kompetanseutvikling og innovasjon for å møte fremtidens utfordringer på helse- og omsorgsfeltet med gode tiltak og tjenester


29.01.2018

Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2018

Kunngjøring av tilskudd til styrking av kommunalt rusarbeid for 2018.


24.01.2018

Tilskuddsmidler til etablering og videreutvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Nå er det mulig å søke om midler til helsefremmende og forebyggende tiltak


05.12.2017

«Søknadsverksted»

Informasjonsmøte om Fylkesmannens ulike tilskuddsordninger som Sosial- og helseavdelingen forvalter.


10.11.2017

Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Vi oppfordrer kommunene i Hedmark til å søke om midler, søknadsfristen er 08.12.17


10.11.2017

Tilskudd for 2018 til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Rekruttering av flere psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er en av regjeringens satsinger for å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse og rus. 

 


20.03.2017

Tilskudd kompetansehevende tiltak lindrende omsorg 2017


20.03.2017

Tilskudd til implementering av velferdsteknologi 2017 - 2020


16.02.2017

Tilskudd til kompetanseheving og innovasjonsprosjekter for 2017

Tilskudd som gis til kompetanseheving og innovasjonsprosjekter har som mål å stimulere kommunene til å møte morgendagens utfordringer i helse- og omsorgstjenesten. Søknadene sendes til Fylkesmannen innen 1.4.2017.


Flere nyheter