Psykisk helse og rus

Retten til helse- og omsorgstjenester likestiller somatisk og psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunene har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge opp personer i målgruppen.

Et godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid bygger på samarbeidsstrukturer som fremmer helhetlige og koordinerte tjenesteforløp for den enkelte og deres pårørende på tvers av fag, tjenester og sektorer.  Det legges vekt på kapasitet, tilgjengelighet, helhetlige og samtidige tjenester, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tjenestene. Tjenestene skal organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv.

Samtidige lidelser

Personer som har både et rusproblem og en psykisk lidelse bruker ofte rusmidler på en ødeleggende måte. Denne pasientgruppen har fått mer oppmerksomhet de siste årene, men det er likevel mye som mangler når det gjelder utredning, behandling og øvrig oppfølging.

Lokalsamfunnet er en viktig arena for rusmiddelforebyggende arbeid. Barnehager, skoler, fastleger, helsestasjoner, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tar del i arbeidet som skal redusere de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelbruk.

Tverrfaglig innsats

Barn og ungdom med foresatte som blir alvorlig syke, skal spesielt ivaretas, også når årsaken er psykiske helseproblemer og/eller rusavhengighet. Kommuner og fylkeskommuner skal koordinere sin innsats overfor barn og unge med sammensatte problemer. Fylkesmannen følger med på denne tverrfaglige innsatsen.

Fylkesmannens oppgaver er rettet mot kommunens tjenestetilbud, også i samhandling med spesialisthelsetjenesten. Oppgavene omfatter kompetansehevende tiltak, nettverksbygging, tilskuddsordninger, kartlegginger og tilsyn. Fylkesmannen er klageinstans om du ønsker å klage på helse- og omsorgstjenester du mottar eller om du mener at du ikke får de helse- og omsorgstjenester du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi mennesker verdighet og sikre at den som er alvorlig syk, blir ivaretatt av helse- og omsorgstjenesten også når han eller hun ikke kan samtykke til helsehjelp eller ta ansvar for seg selv – dette kan du lese mer om under temaet tvang.

Vis mer


26.11.2018

Den psykiske helsetjenesten i kommunene

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra Stange kommune vedrørende spørsmålet om kravet til enkeltvedtak i Stangehjelpa, og fordi flere kommuner vurderer å starte tilsvarende tjenester, vil Fylkesmannen redegjøre nærmere for sitt standpunkt


21.08.2018

RUSFORUM INNLANDET 2018

Rusforum Innlandet 2018 - møteplass for rus- og psykisk helsefeltet i innlandet.


22.02.2018

Tilskudd til rus- og psykisk helsearbeid for 2018

Kunngjøring av tilskudd til rus og psykisk helsearbeid over Statsbudsjettet 765.60


29.01.2018

Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2018


05.12.2017

«Søknadsverksted»

Informasjonsmøte om Fylkesmannens ulike tilskuddsordninger som Sosial- og helseavdelingen forvalter.


14.11.2017

RUSFORUM INNLANDET 2017 – møteplass for rus- og psykisk helsefeltet i innlandet

Rusforum Innlandet ble avholdt ved Meetingpoint Hotell & Resort Hafjell – Øyer, 1. til 2. november 2017.


19.09.2017

Rusforum Innlandet 2017

Invitasjon til Rusforum Innlandet 1. til 2. november 2017.


06.09.2017

Stange kommune har brutt loven

Stangehjelpa sikrer ikke forsvarlig helsehjelp når det ikke systematisk settes diagnoser eller føres journal på riktig måte


01.09.2017

31. august – Verdens overdosedag

Rundt 260 personer dør av overdose hvert år i Norge.


20.06.2017

Økning i antall psykologstillinger

13 av 22 kommuner i Hedmark har mottatt tilskudd fra Fylkesmannen til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene


Flere nyheter