Omsorgstjenester

Alle kommuner skal yte tjenester til den som ikke klarer seg selv og er avhengig av praktisk eller personlig hjelp til å greie daglige gjøremål, eller har spesielle behov. Årsaken kan være sykdom, funksjonshemming, alder eller andre forhold.

Myndighetene har vedtatt “Omsorgsplanen 2015” som tar for seg langsiktige strategier og tiltak for å sikre gode og offentlige tjenester for alle eldre og omsorgstrengende. De viktigste satsningsområdene er flere tilsatte i omsorgstjenestene, mer kunnskap, økt samhandling og medisinsk oppfølgning, forskning og kvalitetsutvikling, aktiv omsorg med vekt på kulturelle og sosiale tiltak og partnerskap med familie og lokalsamfunn.

Fylkesmannen skal være en pådriver for at kommunene setter omsorgstjenester på dagsorden for å møte framtidens utfordringer.

Det finnes flere typer omsorgshjelp

Hjelp til den enkelte kan gis som råd og veiledning, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, personlig assistanse eller annen praktisk hjelp, støttekontakter, og avlastning eller lønn til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Omsorgsbolig er ikke omsorgshjelp

Tildeling av omsorgsbolig er ikke hjemlet i helse- og omsorgsloven, og er altså i utgangspunktet en ordinær utleiebolig. Kommunen kan yte tjeneste og hjelp til den som ikke klarer seg selv, i slik bolig på lik linje som i ordinære hjem.

Du kan klage på omsorgshjelp

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de omsorgstjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i kommunens vurdering av ditt behov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen til kommunen. Dersom klagen ikke når fram, vil den bli sendt videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. I en av lenkene til høyre finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.

Vis mer


01.03.2018

Demenskonferansen Innlandet 2018 gjennomført

Vedlagt er presentasjonene fra årets demenskonferanse, som ble arrangert på Lillehammer hotell den 13. og 14. februar, denne gang med 374 deltakere.

Demenskonferansen for Oppland og Hedmark har vært en årlig samling de siste årene, med Fylkesmannen i begge fylkene og Alderspsykiatrisk forskningssenter som arrangør.

 


07.02.2018

Mange tvangsvedtak i Hedmark

Fylkesmannen godkjente 118 vedtak om bruk av tvang overfor personer med psykisk utviklingshemming i Hedmark i 2017


28.11.2017

Store mangler i tjenester til psykisk utviklingshemmede

Tilsyn i hele landet i 2016 viste alvorlige forhold i tjenester til psykisk utviklingshemmede i mange kommuner


02.02.2017

Tilskudd til implementering av velferdsteknologi 2017 - 2020

Helsedirektoratet inviterer kommunene til å søke tilskuddsmidler.


01.02.2017

Demenskonferansen Innlandet 2017 gjennomført med stor oppslutning!


13.01.2017

Tilskudd kompetansehevende tiltak lindrende omsorg 2017

Nå kan kommunene søke om tilskudd til kompetansehevende tiltak innen lindrende omsorg 2017.


13.01.2017

«Søknadsverksted»


11.11.2016

Demenskonferanse Innlandet 24. og 25.1.2017

Alderspsykiatrisk forskningssenter ved Sykehuset Innlandet i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland og Hedmark arrangerer for 8. gang Demenskonferanse for Innlandet – med hovedtittel fra teori til praksis. I 2017 arrangeres konferansen på Scandic Ringsaker, Olrud senteret 24. og 25.1.2017


18.03.2016

Tilsyn med omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere

Hedmark har nå 16 omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år, mot 3 for ett år siden. Utfordringene med dette tilsynet er omtalt i årets tilsynsmelding fra Helsetilsynet


19.06.2015

Fokus på matglede for eldre

Konkurransen «Gylne Måltidsøyeblikk» er i gang. Alle alders- og sykehjem i hele landet er invitert til å delta. Vinnerne fra hvert av fylkene går videre til en nasjonal kåring.


Flere nyheter